Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy za rok 2013

 

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej już od 14 lat. Utworzony został 1 stycznia 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XV/99/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. Zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

 

Zadania Gminnego Zarządu Oświaty obejmują:

 1. Prowadzenie obsługi finansowej szkół i przedszkoli:
 • Księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych środków budżetowych, specjalnych i funduszu świadczeń socjalnych z podziałem na poszczególne placówki.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wydatków i dochodów z podziałem na poszczególne placówki, sprawozdań zbiorczych według działów i rozdziałów (miesięcznie); sprawozdań ze dochodów własnych (półroczne i roczne), sprawozdań dotyczących wynagradzania i zatrudnienia (kwartalnie).
 • Uzgodnienia ksiąg inwentarzowych z poszczególnymi placówkami z podziałem na:
  a) środki trwałe (budynki, urządzenia techniczne, itp.)

      b) środki trwałe w użytkowaniu,

      c) zbiory biblioteczne.

 • Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem rozliczeń inwentaryzacji.
 • Prowadzenie kasy: przyjmowanie i odprowadzanie gotówki, sporządzanie raportów kasowych, rozliczenie intendentek oraz odpłatności za środki rzeczowe i wyżywienie, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Sporządzanie oraz dokonywanie zmian planów finansowych wg placówek.
 • Miesięczne sporządzanie deklaracji do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz odprowadzenie składek.
 • Prowadzenie ubezpieczenia na życie dla pracowników placówek oświatowych.
 • Sporządzanie wydruków z wykonania budżetu dla poszczególnych placówek.
 • Przyjmowanie faktur, sprawdzenie ich pod względem formalnym i rachunkowym, dekretację oraz dokonanie przelewu lub przygotowanie wypłaty przez kasę.
 • Comiesięczne uzgadnianie kosztów z podziałem na placówki.
 • Prowadzenie spraw płacowych jednostek oświatowych, rozliczeń podatkowych i ZUS-owskich za pomocą programu PŁATNIK.
 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i administracyjną placówek oświatowych oraz analizę wykorzystania środków finansowych przez placówki.

Gminny Zarząd Oświaty w roku 2013 sprawował nadzór nad 1 szkołą  podstawową, 2 zespołami szkolno-przedszkolnymi, gimnazjum, szkołą muzyczną oraz 1 przedszkolem wraz z oddziałami zamiejscowymi (łącznie w gminie 12 oddziałów przedszkolnych w 7 miejscowościach). Do szkół podstawowych uczęszczało 385 dzieci, do gimnazjum 219, do szkoły muzycznej 117, a do przedszkoli 209. We wszystkich placówkach zatrudniano 108 nauczycieli: 76 w pełnym etacie i 32 w niepełnym, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 91,81 etatu. Pracowników obsługi i administracji pracowało 47, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy 23, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 41,3 etatu (stan na 30.09.2013 r.). Struktura zatrudnienia nauczycieli pełnozatrudnionych według statusu zawodowego przedstawia się następująco:, n-le kontraktowi – 9, n-le mianowani – 14, n-le dyplomowani - 51. Natomiast niepełnozatrudnieni w etatach: n-le stażyści – 2,35 etatu; n-le kontraktowi – 3,79 etatu; n-le mianowani – 6,14 etatu; n-le dyplomowani – 3,53 etatu (stan na 30.09.2013 r.).

  Ilości uczniów w poszczególnych placówkach w porównaniu do roku poprzedniego:

Szkoła/przedszkole

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Wzrost/spadek

Publiczne Gimnazjum

229

217

219

2

SP Leśnica

231

227

238

11

SP Raszowa

90

84

79

- 5

SP Zalesie Śl.

82

72

68

-4

Szkoła Muzyczna

114

111

117

6

PP Leśnica

130

121

124

3

PP Raszowa

39

36

38

2

PP Zalesie Śl.

50

48

47

-1

W szkołach podstawowych liczba uczniów wzrosła o 2, w gimnazjum o 2, w przedszkolach o 4, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. W Publicznym Gimnazjum w Leśnicy młodzież uczy się w 10 oddziałach, w Szkole Podstawowej w Leśnicy w 12,  w Zalesiu Śl.  w 5 oraz w Raszowej  w 6 .

 

GZO sprawuje nadzór nad działalnością finansową i administracyjną placówek oświatowych oraz analizuje wykorzystanie przez placówki środków finansowych. Zakres działań obejmuje sporządzanie wszelkich zbiorczych informacji finansowych dotyczących placówek szkolnych i przedszkolnych. Prowadząc obsługę finansowo-księgową GZO czuwa nad wykorzystaniem środków finansowych przez poszczególne placówki. Sporządzane są comiesięczne wydruki z wykonania budżetu. W miarę możliwości prowadzone są analizy dotyczące wydatkowania środków na paragrafach związanych z remontami, zakupem materiałów, wyposażenia, itp. oraz na paragrafach związanych z płacami.

 1. Organizację roku szkolnego.

Organizacja nowego roku szkolnego polega przede wszystkim na przygotowaniu i zatwierdzeniu arkuszy projektów organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli. W tym celu zorganizowano zebrania z dyrektorami szkół i przedszkoli, na których przedstawiono wytyczne polityki kadrowej na rok szkolny 2013/2014 oraz zasady sporządzania projektów organizacji pracy szkoły. Arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli sprawdzane są pod względem merytorycznym, następnie przedstawione do zatwierdzenia Burmistrzowi. Projekty organizacji pracy wszystkich szkół i przedszkoli zostały zatwierdzone we właściwym czasie. Każda następna zmiana warunków pracy szkoły lub przedszkola wymagała sporządzenia aneksu do w/w projektów organizacji, które każdorazowo musiały przejść taką samą drogę legislacyjną jak pierwsze projekty organizacji.

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 sprawdzono i przygotowano do zatwierdzenia 7 aneksów dla szkół i 5 dla przedszkoli natomiast w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 sprawdzono i przygotowano do zatwierdzenia 10 aneksów dla szkół i 2 dla przedszkola.

 1. Współpracę z Kuratorium Oświaty w Opolu jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu w 2013 r. polegała na wymianie informacji  dotyczących  funkcjonowania  placówek  oświatowych w  naszej  gminie, a  w  szczególności:

 • Współdziałaniu podczas realizacji Rządowego programu dofinansowania podręczników- „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie dotyczyło zakupu podręczników dla uczniów: klas I-III oraz V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szczegółowe warunki udzielania powyższej pomocy są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca  2013 r. (poz. 2572, z późn. zm). W naszej gminie z tego programu skorzystały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leśnicy. I tak:

• Publiczne Gimnazjum w Leśnicy: 1 uczeń na kwotę 350,00 zł.

• Szkoły Podstawowe z gminy: 44 uczniów na kwotę 10 600 zł.

• Szkoły działające w ramach SOSW w Leśnicy: 69  uczniów na kwotę 16 254,77 zł.

Łącznie wydano na powyższy cel 27 204,77zł.

Przygotowywaniu odpowiednich ankiet i sprawozdań dot. m. in.:

• informacji dotyczącej realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

-      Przekazywaniu informacji w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). System został powołany do życia 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2004 Nr 49, poz. 463). Stworzono go w celu zgromadzenia w jednej, spójnej bazie, informacji z zakresu sprawozdawczości statystycznej, rozproszonych dotychczas miedzy Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz instytucjami innych resortów. Dane z SIO są podstawą do naliczenia subwencji oświatowej.

System Informacji Oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych w skład, których wchodzą dane o:

 1. szkole lub placówce oświatowej;
 2. uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;
 3. nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;
 4. spełnianiu obowiązku nauki.

Zebrane informacje są gromadzone w formie elektronicznej przez poszczególne placówki (szkoły i przedszkola), następnie dostarczane do Gminnego Zarządu Oświaty, który gromadzi je w imieniu organu prowadzącego. Gminny Zarząd Oświaty jako odrębna jednostka gromadzi dane o:

 • zatrudnianych pracownikach,
 • spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat mającą adres zameldowania na terenie gminy.

Następnie dane objęte SIO są sprawdzane, scalane i przesyłane drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Opolu. Potwierdzone zestawienia zbiorcze przekazywane są również w wersji papierowej. Terminy zbierania danych są  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. i przypadają na 31 marca oraz 10 i 30 września.

 • Uczestnictwie w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz  dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Przekazywaniu informacji dotyczących realizacji obowiązku nauki przez młodzież zameldowaną na terenie naszej gminy.
 • Współdziałanie w organizacji konkursów przedmiotowych.
 • Współdziałaniu we wdrażaniu i realizacji uchwał RM i rozporządzeń MEN.
 1. Rozpatrywanie wniosków i wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty od 2006 roku gmina ma obowiązek realizacji dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

W 2013 roku w GZO rozpatrzono 12 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia, z których wszystkie rozpatrzono pozytywnie. W sumie na ten cel wykorzystano środki Funduszu Pracy w wysokości 82.788,15 z której kwota 5 588,00 pokryła koszty związane z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, natomiast kwota 77 200,15 dotyczyła zwrotu za prowadzenie nauki zawodu.

 

 1. Organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Kolejnym zadaniem GZO jest organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W roku 2013 nauczyciele objęci byli opieką doradców  WOM-u i WODIiP-u, następnie Regionalnego Centrum Edukacji Rozwoju Edukacji powstałego po połączeniu obu jednostek na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim. Współpraca układała się dobrze. W/w instytucje przedstawiły sprawozdania z organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli w miesiącach: czerwcu i grudniu 2013 roku. Sprawozdania te analizowane były na naradach z dyrektorami. W ramach dokształcania dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WOM - Forum Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych. Na doradztwo metodyczne w 2013 r. wydatkowano 13 133,00 zł.

Dofinansowano również udział nauczycieli w zorganizowanych formach dokształcania w formie dopłat do czesnego. Z formy tej skorzystało 13 nauczycieli na łączną kwotę  8 777,50 zł. Dyrektorzy szkół proporcjonalnie do ilości nauczycieli otrzymali łącznie na dokształcanie nauczycieli kwotę 19.700,00 zł. W sumie na organizację doradztwa metodycznego oraz dokształcanie nauczycieli gmina przeznaczyła w roku sprawozdawczym 30 829,00 zł.

 

 1. Organizację gminnych eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Ważnym zadaniem szkół jest umożliwienie najlepszym uczniom startu w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2013/2014 Zarządzeniem Nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2013 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego wprowadzono procedury konkursowe. GZO zajmuje się organizacją poszczególnych konkursów na etapie gminnym.

W tym celu:

 • przekazywano sprawozdania z eliminacji szkolnych w wersji papierowej i elektronicznej do organizatora etapu wojewódzkiego oraz zgłoszenie do etapu gminnego;
 • powoływano gminne komisje konkursowe;
 • przygotowywano komplety materiałów dla każdego uczestnika konkursu;
 • sprawowano nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkursów;
 • przekazywano do organizatora konkursu na szczeblu wojewódzkim protokoły z eliminacji gminnych w wersji papierowej i elektronicznej   prace uczniów, którzy uzyskali 85% prawidłowych odpowiedzi.

W roku 2013 uczniowie naszej gminy brali udział w eliminacjach gminnych następujących konkursów: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, historyczny, matematyczny, przyrodniczy, biologiczny, fizyczny, geograficzny, chemiczny, informatycznym, turnieju ruchu drogowego, recytatorskiego, ortograficznego, „Mistrz Ortografii”, a także konkurs ortograficzny o puchar burmistrza Strzelec Opolskich Powiatowa Olimpiada matematyczna dla uczniów klas I-III. Odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, w których wzięło udział  42 uczniów i 8 dla uczniów szkół podstawowych dla 60 uczniów.

 

 1. Koordynację dowozów uczniów oraz posiłków do szkół

Bardzo ważnym i trudnym zadaniem, jakie mamy do spełnienia jest koordynacja organizacji dowozów uczniów do szkół, która w szczególności polega na: gromadzeniu informacji o liczbie dowożonych uczniów oraz o godzinach rozpoczynania i zakończenia zajęć w poszczególnych szkołach; planowaniu godzin dowozów i odwozów uczniów; planowaniu przebiegu tras dowozów; zatrudnianiu opiekunów.

Harmonogram dowozów dostosowany jest do planu lekcji. Uczniowie bezpośrednio po przyjeździe rozpoczynają zajęcia lekcyjne (nie ma porannych zajęć świetlicowych) i  w miarę możliwości od razu jadą do domu. Uczniowie dowożeni są od lat przez firmę „Arriva” (która uprzednio nosiła nazwę Veolia), wyłonioną w drodze przetargu. Dzieci dojeżdżające do szkół i placówek objęte są podczas przewozów opieką. Zatrudniamy na umowę zlecenie 4 opiekunów. Dzieci i młodzież bezpiecznie i planowo są przywożone na zajęcia i odwożone. Przewoźnik dostosowuje czas dowozów zgodnie z naszymi sugestiami. W roku 2013 dowoziliśmy codziennie dzieci (3 do przedszkola w Górze Św. Anny, 79 do SP w Leśnicy, 136 do PG w Leśnicy, 21 do ZSP w Raszowej, 26 do ZSP w Zalesiu Śl.). Tygodniowo realizujemy 49 kursów  autobusowych.

            Największym problemem rzutującym na niepunktualne przejazdy są utrudnienia związane z gałęziami drzew zachodzącymi na pas drogi oraz  złym utrzymaniem dróg w okresie zimowym; zwłaszcza w zakresie dojazdu do miejscowości Czarnocin, w okolicach Góry Świętej Anny, gdzie często panują trudne warunki ze względu na uwarunkowania terenu.

            Od IX 2005 r. GZO organizuje dowóz posiłki przygotowywane w stołówce Szkoły Podstawowej w Leśnicy do Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śl. (usługę wykonuje firma „ALT – TRANS” z Leśnicy). Od 2006 r. z dowożonych posiłków mogą korzystać również przedszkolaki z Zalesia Śl.

 

 1. Administrowanie obiektem Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy.

Gminny Zarząd Oświaty zajmuję się administrowaniem budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy. Główne zadania administratora:

 • zakup  oleju opałowy dla całego obiektu,
 • czuwanie nad terminowością różnego typu przeglądów (w 2013 roku zostały przeprowadzone: przegląd i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, gaśnic i hydrantów, przeglądy dachów, budynku oraz kominów, roczny przegląd budynku),
 • bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • wykonywanie drobnych remontów i napraw, usuwanie awarii (w 2013 r. odmalowano pomieszczenia biurowe GZO Lesnica oraz przyległy korytarz i klatkę schodową (ok 445 m2) zaś w końcu 2012 r. odmalowano hol przy wejściu od kapliczki i hol przy wejściu od parkingu, korytarz główny, salę sportową oraz kapliczkę (ok 1175 m2), w 2013 r. dokupiono kamery do obiektu oraz poprawiono działanie starych kamer poprzez wymianę okablowania.
 • ubezpieczanie budynku i mienia
 • administrowanie halą sportowa oraz boiskiem trawiastym przy CEE.

 

 1. Współpracę z Radą Miejską w Leśnicy.

W roku sprawozdawczym Gminny Zarząd Oświaty ściśle współpracował z Radą Miejską. Kierownik GZO uczestniczył w sesjach Rady dotyczących problemów oświaty.

Przygotowano następujące projekty uchwał:

 1. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
 2. w sprawie realizacji projektu pn. „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”
 3. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych przez burmistrza w roku budżetowym 2013

 

 1. Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów prowadzonych przez gminę szkół i przedszkoli. W roku sprawozdawczym złożono wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony i Pan Krystian Gajda – dyrektor Szkoły Muzycznej w Leśnicy otrzymał odznakę honorową  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

 1. Realizację projektów unijnych. W roku 2013 Gminny Zarząd Oświaty był realizatorem następujących projektów finansowanych ze środków unijnych:

 

 • projekt systemowy pn. „Uczniowie naszą przyszłością” realizowany przez GZO skierowany do uczniów klas I-III 3 szkół podstawowych: w Leśnicy, Zalesiu Śl. oraz Raszowej w roku szkolnym 2012/13 zakładał wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci. We wszystkich szkołach organizowane były zajęcia dla dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; z zaburzeniami rozwoju mowy; z zaburzeniami komunikacji społecznej; z wadami postawy; terapeutyczne; rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt zakłada również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe. Środki uzyskane na realizację projektu: 123.733,00 zł.
 • Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” projekt  realizowany w 2013 r. w ramach Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła", dla szkół podstawowych i gimnazjum, którego celem była poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Podejmowane w ramach programu inicjatywy miały służyć budowaniu w szkole pozytywnego klimatu społecznego w oparciu o prawidłowe relacje interpersonalne. W związku z tym w szkołach przeprowadzone zostały wyjazdowe warsztaty z profilaktyki uzależnień, na których uczniowie dowiedzieli się jakie są przyczyny i skutki spożywania alkoholu i narkotyków, sygnały ostrzegawcze związane z ich nadużywaniem oraz jaki to ma wpływ na najbliższe otoczenie uzależnionego. Zajęcia uczyły asertywności, zwłaszcza mówienia "nie" wobec propozycji spożycia środków odurzających. W ramach projektu odbywały się także zajęcia z psychologiem i logopedą we wszystkich szkołach oraz wyjazdy na basen dla uczniów klas I-III.

Na realizacje powyższych działań pozyskano dotację w wysokości 59 552,25, ze środków własnych gminy wydatkowano 5406, wolontariusze (głównie rodzice oraz nauczyciele) wypracowali kwotę 20 600.

 

GZO prowadzi również obsługę finansową projektu „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” –złożonego w 2013 r. na rok szkolny 2013/14, który zakłada wsparcie dla gimnazjalistów i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu przewidziane sa dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego, fizyki, chemii, logopedii, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; uczniowie objęci zostaną doradztwem i opieką psychologiczną. Rozwijane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. W ramach projektu organizowane są  wyjazdy do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich oraz lokalnych zakładów pracy. Planowana kwota na realizację projektu: 180 314,75 zł.

Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego szkół w Gminie Leśnica w roku szkolnym 2012/2013

 

Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego szkół w Gminie Leśnica

 

I. Wyniki sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych w latach szkolnych począwszy od 2001/2002 do 2012/2013 w skali staninowej (średnie wyniki szkół w Polsce)

 

Rok szkolny

SP Leśnica

SP Raszowa

SP Zalesie Śl.

PG Leśnica

2001/2002

niżej średni

najwyższy

średni

1. średni

2. średni

2002/2003

średni

średni

wyżej średni

1. niski

2. średni

2003/2004

niżej średni

niski

niski

1. średni

2. średni

2004/2005

niżej średni

średni

niżej średni

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2005/2006

średni

wysoki

niski

1. średni

2. średni

2006/2007

średni

wyżej średni

niżej średni

1. niżej średni

2. średni

2007/2008

średni

wyżej średni

wyżej średni

1. wyżej średni

2. wysoki

2008/2009

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo niski

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2009/2010

wyżej średni

wysoki

niski

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2010/2011

średni

bardzo wysoki

najniższy

1. wyżej średni

2. wyżej średni

3a. wysoki

3b. wysoki

2011/2012

średni

wysoki

niżej średni

1a. wyżej średni

1b. wyżej średni

2a. wyżej średni

2b. wyżej średni

3a. wysoki

3b. bardzo wysoki

2012/2013

 niski

najwyższy

wyżej średni

1a.średni

1b. wyżej średni

2a. wyżej średni

2b. średni

3a. średni

3b.najwyższy

1 – część humanistyczna,

1a  – język polski,

1b – historia i wos,

2 – część matematyczno-przyrodnicza,

2a – matematyka

2b – przedmioty przyrodnicze

3a – część językowa- język angielski

3b – część językowa- język niemiecki

II.  Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2013 r.

 

Nazwa szkoły

Śr. punktów szkoły

Śr. punktów gminy

Śr. punktów wojew.

Śr. punktów kraju

Skala staninowa  śr. wyników

w kraju

Szkoła Podstawowa w Leśnicy

21,3

24,0

23,5

24,03

20,4- 21,8 

niski

Szkoła Podstawowa w Raszowej

30,9

24,0

23,5

24,03

30,0- 37,7

najwyższy

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl.

24,3

24,0

23,5

24,03

24,9- 26,2
 wyżej średni

 

 

III. Wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniach 23,24 i 25 kwietnia 2013r.

 

Nazwa szkoły

Rodzaj egzaminu (część)

Śr. punktów szkoły/gminy

Śr. punktów wojew.

Śr. punktów kraju

Publiczne Gimnazjum w Leśnicy

Język polski

59,5

59,6

62

Historia i WOS

59,0

56,3

58

Matematyka

52,2

47,3

48

Przedmioty przyrodnicze

57,4

58,1

59

Język obcy

Angielski

 

60,7

 

 

64,1

 

63,3

Język Niemiecki

88,3

 

69,3

 

58

 

Data: 21.03.2014 r.

DOCSprawozdanie za 2013.doc (141,00KB)