Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminnego Zarządu Oświaty

 

Uchwała Nr XVIII/112/20
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1-3, art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020, poz. 326 i poz. 568) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2018r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/223/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy dodaje się w § 6 pkt 42 w brzmieniu:

„42) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych Gminy Leśnica sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym, dziennym opiekunem oraz merytoryczna obsługa dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Rudolf Gajda

 

UCHWAŁA NR XVIII/112/20 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy.pdf (113,55KB)

 

 

UCHWALA Nr XLI/223/18 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. I l ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV111/251/14 Rady Miejskiej Leśnicy z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

STATUT GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY W LEŚNICY


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. l. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, zwany dalej „zarządem” jest jednostką organizacyjną gminy Leśnica działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. Siedzibą zarządu jest miasto Leśnica.

§ 3. Terenem działania zarządu jest gmina Leśnica.

§ 4. Nadzór nad działalnością zarządu sprawuje Burmistrz Leśnicy.

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 5. Zarząd wykonuje obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek oświatowych (szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, przedszkoli, szkoły muzycznej i gimnazjum) prowadzonych przez gminę Leśnica oraz zapewnia realizację zadań oświatowych należących do kompetencji gminy, jako organu prowadzącego określonych w niniejszym statucie.

§ 6. 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. Określanie polityki rachunkowości,
 2. Prowadzenie rozliczeń finansowo- księgowych oraz obowiązującej rachunkowości,
 3. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 4. Prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków rzeczowych i osobowych,
 5. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, naliczanie i wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 6. Obsługa prawna.

2. Zadania, o których mowa w ust 1 realizowana są, w szczególności poprzez:

 1. realizację założeń gminnej polityki edukacyjnej,
 2. nadzór nad organizacją pracy w jednostkach oświatowych, w tym weryfikacja arkuszy organizacji jednostek oświatowych,
 3. koordynowanie planowania remontów i modernizacji obiektów jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów tych jednostek,
 4. współdziałanie z gminą w zakresie udzielania wspólnych zamówień publicznych oraz koordynowanie wspólnych zamówień publicznych jednostek oświatowych,
 5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w sektorze oświaty, w szczególności z kuratorium oświaty i związkami zawodowymi,
 6. wykonywanie kontroli jednostek oświatowych na podstawie odrębnego upoważnienia organu prowadzącego,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie gospodarowania mieniem oraz organizacji pracy tych jednostek,
 8. sporządzanie opracowań, zestawień i raportów w zakresie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych,
 9. ewidencję i kontrolę spełniania obowiązku nauki,
 10. organizowanie dowozu uczniów do szkół, w tym zapewnienie opieki podczas przewozów,
 11. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół lub zwrotem kosztów za ww. zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 12. zapewnienie technicznej organizacji przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej,
 13. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych, w tym sporządzanie projektu oceny, prowadzenie procedur powierzania, odwoływania oraz przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora,
 14. organizowanie procedur egzaminacyjnych z zakresu awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
 15.  realizację projektów edukacyjnych w zakresie przydzielonych zadań zgodnie z umowami o dofinansowanie i założeniami wniosków projektowych oraz nadzorowanie jednostek oświatowych w zakresie realizacji projektów unijnych,
 16. występowanie do organów gminy z wnioskami dotyczącymi sieci szkół i przedszkoli oraz przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzania procedury tworzenia, przekształcania, reorganizacji lub likwidacji jednostek oświatowych,
 17. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
 18. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty
 19. prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej (SIO),
 20. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach należących do zakresu działania zarządu,
 21. przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza dotyczących oświaty,
 22. współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie ubezpieczenia budynków i mienia jednostek oświatowych,
 23. współdziałanie z dyrektorami szkół w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki}, udział w przeglądach stanu technicznego i BHP obiektów jednostek oświatowych,
 24. przygotowywanie na zlecenie Burmistrza projektu wniosków do dyrektorów szkół w sprawach dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych,
 25. prowadzenie zadań zleconych przez organy administracji rządowej z zakresu oświaty,
 26. organizowanie konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy,
 27. zapewnienie obsługi finansowo — księgowej, w szczególności prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej jednostek oświatowych,
 28. kontrolowanie zgodności wydatków z budżetem jednostek oświatowych oraz określanie działań w zakresie racjonalnej polityki gospodarowania tymi środkami,
 29. prowadzenie ewidencji majątkowej w ujęciu wartościowym, rozliczanie inwentaryzacji majątku: środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 30. sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 31. coroczne przygotowywanie planu finansowego budżetu w części dotyczącej działalności oświatowej na podstawie projektów planów finansowych przedstawionych przez dyrektorów jednostek oświatowych,
 32. obsługę kasową jednostek oświatowych,
 33. obsługę finansową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 34. sporządzanie dokumentów pracowniczych związanych z przebiegiem, zmianą i zakończeniem stosunku pracy pracowników jednostek oświatowych i przedkładanie właściwym dyrektorom do zatwierdzenia,
 35. przechowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie akt pracowników jednostek oświatowych,
 36. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w zarządzie i w obsługiwanych jednostkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji; prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 37. naliczanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica uczęszczających do przedszkola lub korzystających z innej formy wychowania przedszkolnego poza gminą Leśnica zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 38. administrowanie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy,
 39. obsługę administracyjno - finansową funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica, w szczególności realizacja wypłat zapomóg przyznanych przez Burmistrza Leśnicy,
 40. obsługę administracyjno - finansową stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica,
 41. wykonywanie innych zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego gminne placówki oświatowe na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz stosownych upoważnień.

§ 7. W ramach sprawowanej kontroli i nadzoru pracownicy zarządu mają prawo:

 1. wstępu do jednostek oświatowych,
 2. wglądu do prowadzonej przez jednostki oświatowe dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy i spraw ekonomiczno-finansowych.

Rozdział 3

Organy zarządu

§ 8. Organem zarządu jest kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza.

§  9. Zwierzchnikiem służbowym kierownika zarządu jest Burmistrz.

§  10. Organizację wewnętrzną zarządu ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym zarządu, po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

§  11. 1. Kierownik odpowiada za całokształt funkcjonowania zarządu, reprezentuje zarząd na zewnątrz i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zarządu w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Do zakresu działania kierownika należy w szczególności:

 1.  organizowanie pracy zarządu,
 2. zatrudnianie i zwalnianie głównego księgowego oraz pozostałych pracowników,
 3. zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów,
 4. wydawanie przepisów wewnętrznych,
 5. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,
 6. wydawanie dyrektorom jednostek oświatowych doraźnych zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności nadzoru,
 7. przedkładanie organom gminy informacji, sprawozdań i analiz dotyczących funkcjonowania systemu oświaty.

§ 12. Kierownik zarządu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Leśnicy.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 13. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących samorządowe jednostki budżetowe zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej zarządu jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy), opracowany przez kierownika.

§ 15. Księgowość ;zarządu prowadzona jest według zakładowego planu kont ustalonego dla jednostek budżetowych.

§ 16. Zarząd oraz wszystkie obsługiwane jednostki oświatowe posiadają odrębne rachunki bankowe.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 17. Zarząd używa podłużnej pieczątki zawierającej jego nazwę i adres.

§18. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

PDFuchwala-sprawie-nadania-statutu-gzo.pdf (1,92MB)
PDFuchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-gzo.pdf (302,07KB)