Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny

 UCHWAŁA Nr 181/02

ZARZĄDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY

z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) i § 11 statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy Zarząd Miejski w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Zarządowi Oświaty w Leśnicy nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 57/2000 Zarządu Miasta Leśnica z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY W LEŚNICY

 

Rozdział I

Zadania zarządu

§1

1. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, zwany dalej „zarządem”, wykonuje obsługę administracyjną, ekonomiczno-finansową i organizacyjną jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) prowadzonych przez gminę Leśnica.

2. Zarząd sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

3. Wykaz jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 2.

Do zadań zarządu o charakterze administracyjnym i organizacyjnym należy w szczególności:

 1.  występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych do dyrektorów jednostek oświatowych i kuratora oświaty;
 2.  współdziałanie z kuratorem oświaty w sprawie podejmowania decyzji o stwierdzeniu niezgodności z prawem uchwały rady pedagogicznej;
 3.  przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosków rady pedagogicznej dwołanie dyrektora jednostki oświatowej;
 4. nadzór nad organizacją pracy w jednostkach oświatowych, w tym opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych;
 5. kontrolowanie funkcjonowania administracji szkolnej,
 6. koordynowanie wykonywania dowozu uczniów do szkół;
 7. wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli jednostek oświatowych;
 8. kontrolowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów jednostek oświatowych;
 9. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych;
 10. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP oraz p.poż.;
 11. wykonywanie czynności przygotowawczych dotyczących tworzenia, przekształcania, reorganizacji lub likwidacji jednostek oświatowych;
 12. organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola;
 13. wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Miejski w Leśnicy oraz zadań wynikających z uchwał organów gminy;
 14. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego w sprawach należących do zakresu działania zarządu;
 15. przygotowywanie projektów pism burmistrza i Zarządu Miejskiego w sprawach z zakresu oświaty;
 16. sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania oświaty w gminie;
 17. współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, organami samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz organami administracji rządowej.

§ 3

Do zadań zarządu o charakterze ekonomiczno-finansowym należy w szczególności:

 

 1.  sporządzanie projektów zbiorczych planów rzeczowo-finansowych gminnych jednostek oświatowych według klasyfikacji wydatków budżetowych oraz przedkładanie ich organowi prowadzącemu do zatwierdzenia;
 2.  kontrolowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce oświatowej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;
 3.  monitorowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie stanu technicznego obiektów jednostek oświatowych;
 4.  planowanie remontów i modernizacji obiektów jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów tych jednostek;
 5.  kontrolowanie stopnia wyposażenia jednostek oświatowych w pomoce dydaktyczne

i sprzęt niezbędny do prawidłowego rozwoju uczniów oraz ocena ich stanu technicznego;

 1.  planowanie zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu i innych środków rzeczowych na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez dyrektorów jednostek oświatowych;
 2.  kierowanie wniosków o przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na roboty budowlane, dostawy i wykonywanie usług na rzecz jednostek oświatowych do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego;
 3.  obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie spraw kasowych jednostek oświatowych;
 4.  prowadzenie według rozdziałów i paragrafów budżetowych syntetyki i analityki finansowej;
 5.  prowadzenie ewidencji składników majątkowych będących w użytkowaniu jednostek oświatowych;
 6.  rozliczanie kosztów żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
 7.  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek oświatowych;
 8.  prowadzenie obsługi finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej jednostek oświatowych,
 9.  odprowadzanie raz w miesiącu dochodów zarządu na konto Urzędu Miejskiego (czynsze, wynajem autobusu, wynajem sali gimnastycznej, opłaty za świadczenia przedszkoli).

§ 4 

Realizując swoje zadania zarząd współdziała z organami gminy, dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz kuratorem oświaty.

 

Rozdział 2

Struktura organizacyjna

§ 5.

1. Działalnością zarządu kieruje jego kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Kierownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe załatwianie wszystkich spraw należących do zakresu działania zarządu.

2. W razie długotrwałej nieobecności kierownika zastępstwo pełni osoba wskazana przez Zarząd Miejski.

Do zakresu działania kierownika należy:

 1.  realizacja kreowanej przez Radę Miejską i Zarząd Miejski polityki oświatowej;
 2.  zapewnienie właściwej organizacji wykonywania przez zarząd jego zadań;
 3.  odpowiedzialność za mienie zarządu;
 4.  planowanie pracy zarządu oraz rozłożenie obowiązków na poszczególnych pracowników;
 5.  dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań zarządu;
 6.  zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów;
 7.  wydawanie przepisów wewnętrznych (zarządzeń i pism okólnych) oraz poleceń służbowych;
 8.  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w celu realizacji zadań zarządu;
 9.  opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
 1.  opłat za świadczenia przedszkoli;
 2.  sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę;
 3.  planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę;
 4.  założenia, przekształcenia, reorganizacji i likwidacji jednostek oświatowych oraz nadania im pierwszego statutu;
 1.  opracowywanie projektów uchwał Zarządu Miejskiego w sprawie:
 1.  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej,
 2.  regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej;
 1.  podpisywanie umów cywilnoprawnych, pism procesowych, odpowiedzi pisemnych na skargi i wystąpienia oraz innych dokumentów i pism urzędowych;
 2.  podpisywanie dokumentów księgowych i czeków;
 3.  przygotowywanie oceny pracy kadry kierowniczej jednostek oświatowych;
 4.  opracowywanie założeń lokalnej polityki edukacyjnej i rozwoju edukacji:
 5.  analizowanie sieci gminnych szkół i przedszkoli;
 6.  inicjowanie prac nad nowatorskimi programami nauczania (np. związanymi z miejscowym krajobrazem kulturowym i przyrodniczym, tworzeniem klas bilingualnych i z poszerzonym programem nauczania języków obcych);
 7.  występowanie do dyrektorów jednostek oświatowych oraz kuratora oświaty z wnioskami dotyczącymi spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 8.  współdziałanie z właściwymi organami w zakresie spełniania obowiązku szkolnego;
 9.  nadzór nad organizacją pracy w jednostkach oświatowych, w tym weryfikowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych;
 10.  niezwłoczne informowanie burmistrza o istotnych dla funkcjonowania oświaty zdarzeniach.

§ 7.

1. Struktura zarządu obejmuje następujące stanowiska pracy:

 1.  główny księgowy;
 2.  stanowisko ds. księgowości;
 3.  stanowisko ds. plac;
 4.  stanowisko ds. obsługi kasowej;
 5.  stanowisko ds. administracyjnych.

2. Stanowiska określone w ust. 1 pkt 2-5 mają obsadę jedno- lub wieloosobową

 

 1.  Dopuszcza się możliwość powierzenia jednemu pracownikowi zadań ustalonych dla różnych stanowisk pracy, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2.  Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane w przepisach dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 8.

Pracownicy wykonują zadania stosownie do ich zakresów czynności, indywidualnie ustalonych przez kierownika.

§ 9.

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy zarządu mają prawo do:

 

 1.  wstępu do jednostek oświatowych;
 2.  wglądu do prowadzonej przez jednostki oświatowe dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania, opieki, organizacji pracy oraz spraw ekonomiczno-finansowych;
 3.  wydawania dyrektorom jednostek oświatowych doraźnych zaleceń oraz zgłaszania uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności, a także kontrolowania ich realizacji.

§ 10.

Schemat organizacyjny zarządu zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

 

§11.

Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.