Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności BIP


Deklaracja dostępności

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gzo.lesnica.pl oraz BIP Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

• Tekst alternatywny dla zamieszczanych obrazków

• Napisy dla nagrań audio

• Napisy dla filmów

• Przełączniki wielkości czcionki

• Przełączniki kontrastu

 

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Nowak, adres poczty elektronicznej: gzo@lesnica.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774048315 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-150 Leśnica, ul. Nad Wodą 15,

Tel.:     +48 77 404 83 15

            +48 77 404 83 16

E-mail: gzo@lesnica.pl

Strona internetowa: www.gzo.lesnica.pl

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku biura prowadzi wejście główne od strony południowej. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze jedno wejście od strony północnej, również znajduje się ono na poziomie terenu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodne z prawem budowlanym. Wszystkie pomieszczenia biur znajdują się na parterze i pomieszczenia te są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind. W obiekcie są toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku nie prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych

Gminny Zarząd Oświaty posiada parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Gminnym Zarządzie Oświaty nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

PDFraport o stanie zapewnienia dostępności.pdf (113,62KB)