Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

niosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej

lub informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna:

  • art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późń.zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Opłaty:

  • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty

w Leśnicy

ul. Nad Wodą 15

47-150 Leśnica

tel. 77 461-53-77
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • Realizacja wniosku, na mocy art. 31 ust.1 ww. ustawy, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.  

  • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

  • W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

  • W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Tryb odwoławczy: 

  • w przypadku nie zapewniania dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ww. ustawy.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

  • brak

Pliki do pobrania:

DOCXwniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami (5).docx (15,83KB)

PDFwniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami (5).pdf (118,11KB)