Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

2. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy

ul. Nad Wodą 15

47 -150 Leśnica

3. Określenie stanowiska pracy

Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1/1 

4. Przewidywany dzień zawarcia umowy:   1 marca 2023 r.     (Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym czasie pracownik odbywa tzw. służbę przygotowawczą).

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy w styczniu 2023, był niższy niż 6%

6. Normy czasu pracy: przeciętnie 8 godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

7. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.                                                                              

8. Praca na stanowisku wymagająca umiejętności współdziałania ze współpracownikami na stanowiskach urzędniczych, oraz z innymi osobami i instytucjami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bhp.         

9. Praca wiąże się z przemieszczaniem się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                   

10. Wymagania niezbędne kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.):

• ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

• spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

• Ponadto: stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku, ma nieposzlakowaną opinię, posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe VULCAN, poczta elektroniczna, Internet.

11. Wymagania dodatkowe:

• Kursy doskonalące.

• Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.

• Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.

• Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.

• Znajomość regulacji prawnych w zakresie:

– administracji samorządowej,

– kodeksu postępowania administracyjnego,

– ustawy o finansach publicznych,

– ustawy o rachunkowości,

– sprawozdawczości budżetowej,

– prawa podatkowego (w tym podatku VAT),

– Karty Nauczyciela,

– ustawy o zamówieniach publicznych,

– Kodeksu pracy,

• Znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK.

• Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.

• Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

• Umiejętność współpracy w zespole.

• Odporność na stres.

• Komunikatywność.

• Wysoka kultura osobista.

12. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:

• Prowadzenie rachunkowości Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz placówek obsługiwanych, tj. szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

• Kontrola dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

• Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

• Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych   i innych będących w dyspozycji jednostki.

• Opracowanie planów finansowych.

• Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

• Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.

• Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.

• Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych.

• Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych

i wydatków budżetowych.

• Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji   i sprawozdawczości,

• Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.

• Archiwizacja dokumentów księgowych.

• Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.

• Przestrzeganie ustalonego w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy czasu pracy i dyscypliny pracy.

• Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności - odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna.

13. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV)*.

2) List motywacyjny*.

3) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).

4) Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

5) Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia).

6) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

*Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).” oraz numerem telefonu kontaktowego lub emailem.

14. Informacje dodatkowe:

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko główny księgowy”  w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 14:00.

• Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

• Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy.

 

 

Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty 

w Leśnicy

 

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY.pdf (167,67KB)

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY-z podpisem.pdf (234,71KB)

DOCkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie-1.doc (28,50KB)

PDFkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie-1.pdf (91,32KB)