Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie ustanowienia wynagrodzenie nauczycieli

UCHWAŁA NR XLVI/302/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica

Uchwała Nr XLVI/302/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 i z 2017 r., poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, poz. 1587 i poz. 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r poz. 787, z 2022 r poz. 1057 i poz. 1798) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica, zwany dalej Regulaminem.

I.       Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Leśnica,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w punkcie 1,

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn zm.).

II.      Dodatek motywacyjny

§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi bez względu na jego stopień awansu zawodowego.

§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela pozytywnych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji i promocji oraz dobrymi efektami egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,

b) osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy,

2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych m. in. poddawanie diagnozie i analizie efektów własnej pracy i korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) realizowanie innych zadań statutowych szkoły.

§ 5. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

1. umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2. sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,

e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

§ 6. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego, uzależniona od stopnia spełnienia wymogów określonych w §§ 4 i 5 z uwzględnieniem posiadanych środków przewidzianych na dodatki motywacyjne.

2. Dla nauczycieli poszczególnych placówek, wysokość dodatku motywacyjnego ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz Leśnicy.

3. Dodatek motywacyjny w każdej placówce przyznawany jest dwa razy w ciągu jednego roku - po I semestrze i II semestrze na okres 6 miesięcy.

§ 7. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego, który może być przyznany nauczycielowi uzależniona będzie i odpowiednio zróżnicowana w zależności od spełnienia przez niego wymogów określonych w §§ 4 i 5 w granicach 1 – 35% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny nie ma charakteru roszczeniowego.

§ 8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel powinien być powiadomiony w formie pisemnej, a odpis pisma przechowuje się w jego aktach osobowych.

III.      Dodatek za wysługę lat

§ 9. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości za dni: nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny; za dni, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

IV.      Dodatek funkcyjny

§ 10. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, mentora, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny.                    

§ 11. 1. Dyrektorowi przedszkola liczącego:

- do 4 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 400 – 1500 zł,

- powyżej 4 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:  500 – 2000 zł.

2. Dyrektorowi szkoły liczącej:

- do 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 500 – 2000 zł,

- od 9 do 15 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 600 – 2500 zł,

- powyżej 15 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 700 – 3000 zł.

3. Dyrektorowi zespołu liczącego:

- do 9 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:700 – 2500 zł,

- powyżej 9 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:  1000 – 3000 zł,

4. Wicedyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:300 – 1200 zł.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Dodatek przyznawany jest przez Dyrektora lub w uzasadnionych przypadkach przez Burmistrza w wysokości od 300-1200 zł. Dodatek ten przysługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 12. Nauczycielom, realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:

1) wychowawcy klasy przysługuje dodatek w wysokości 300 zł,

2) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta przysługuje dodatek w wysokości   300 zł,

3) opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości 120 zł,

4) mentora przysługuje dodatek w wysokości 120 zł,

5) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek w wysokości od 150 do 300 zł, przyznawany przez dyrektora w zależności od przydzielonych obowiązków.

§ 13. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ustala Burmistrz Leśnicy, a wysokość dodatku, o którym mowa w § 12 pkt 5) ustala dyrektor.

§ 14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §§ 10 – 12, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

V.      Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych

§ 15. 1. Nauczycielom placówek oświatowych posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługują dodatki z tytułu trudnych i uciążliwych warunków wykonywanej pracy bez względu na stopień awansu zawodowego.

2. Wysokość dodatków wynosi:

a) z tytułu trudnych warunków pracy wynosi 15 % wynagrodzenia zasadniczego,

b) z tytułu uciążliwych warunków pracy wynosi 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 16. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku oraz stopień trudności zajęć realizowanych w tych warunkach, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy.

§ 17. W razie zbiegu tytułów do dodatków określonych w § 15 ust. 1 nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich tych dodatków.

§ 18. Dodatki, o których mowa w § 15 ust. 1 przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatki te są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego i są wypłacane z dołu.

VI.      Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 19. Zasady oraz ilość przydzielonych nauczycielom godzin ponadwymiarowych, nieuwzględnione w niniejszym regulaminie, regulują odpowiednie przepisy zawarte w art. 35 – 42 Karty Nauczyciela.

§ 20. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w sytuacji kiedy był gotów do świadczenia pracy w godzinach ponadwymiarowych lecz nastąpiły przeszkody usprawiedliwiające ich niezrealizowanie:

1) nauczyciel uczestniczył w innych zajęciach zorganizowanych przez szkołę (wyjazdy, wycieczki, prace społeczne);

2) zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych i niewynikających z organizacji roku szkolnego (zawieszenie zajęć z powodu epidemii, mrozu, awarii itp.);

3) nauczyciel był oddelegowany do wykonywania innych prac organizowanych przez władze oświatowe (konkursy, olimpiady, sprawdziany, egzaminy).

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nie realizuje się zajęć z powodu przerw wynikających z organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 21. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godziny zastępstw doraźnych nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Zaokrąglenie nie dotyczy nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w wymiarze 0,5 godziny (przedszkole).

3. Nauczyciele realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach tzw. uśrednionego pensum, otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw według stawki godzinowej wyliczonej dla obowiązującego ich uśrednionego pensum.

§ 22. Ilość godzin ponadwymiarowych w tygodniu nauczyciela ustala się wg następującego wzoru:G = P – E + E/T x (U + W)                  Oznaczenia:P – liczba godzin przepracowanych w tygodniu, E – liczba godzin etatowych w tygodniu,T – ilość dni w tygodniu, w którym nauczyciel ma zajęcia zgodne z tygodniowym planem nauczania,– liczba dni w tygodniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy,W – ilość dni w tygodniu, w których nie było zajęć.Jeżeli G jest większe niż liczba godzin ponadwymiarowych w tygodniu, przyjmuje się, że G = ilość godzin ponadwymiarowych w tygodniu. Jeżeli G<0, przyjmuje się, że G = 0. G zaokrągla się do całkowitych w taki sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę, z tym że zaokrąglenia dokonuje się na koniec miesiąca, po zsumowaniu wszystkich tygodni danego miesiąca. Zaokrąglenie nie dotyczy nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w wymiarze 0,5 godziny (przedszkole).                                        

VII.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 23. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

3. Nagrody nauczycielom przyznają dyrektorzy jednostek, natomiast Burmistrz Leśnicy – dyrektorom placówek oświatowych.

4. Organy uprawnione do przyznawania nagród przyznają nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

a) w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Związki Zawodowe,

b) w stosunku do dyrektora szkoły – Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy, kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Związki Zawodowe.

6. Wnioski o przyznanie nagród powinny być złożone w terminie do 20 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej odpowiednio do osób przyznających nagrody zgodnie z ust. 3.

7. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 24. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia dołącza się do akt osobowych nauczyciela.

VIII.      Postanowienia końcowe

§ 25. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatków funkcyjnych, które przysługują w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

§ 26. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 27. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego,

2. NSZZ „Solidarność”.

§ 28. Traci moc uchwała Nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

UCHWAŁA NR XLVI30222 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica.pdf (275,64KB)

 

UCHWAŁA NR XLIX/317/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica

Uchwała Nr XLIX/317/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 i z 2017 r., poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, poz. 1587 i poz. 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r poz. 787 z 2022 r poz. 1057 i poz. 1798) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/302/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 10, który otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, mentora, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny.”;

2) zmienia się ust. 1. w § 11, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektorowi przedszkola liczącego powyżej 4 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:   500 – 2000 zł.”;

3) zmienia się ust. 2. w § 11, który otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 9 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 1000 – 3000 zł.”;

4) zmienia się ust. 3. w § 11, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektorowi zespołu liczącego powyżej 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 1000 – 3000 zł.”;

5) w  § 23. dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

„8. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że:

a) 0,8 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

b) 0,2 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

9. Wysokość nagrody dla nauczyciela wynosi od 5% do 40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

10. Wysokość nagrody dla dyrektora i wicedyrektora wynosi od 20% do 80% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                                                                                                                 Ryszard Froń

Uchwała Nr XLIX31722 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w.pdf (168,07KB)