Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie ustanowienia wynagrodzenie nauczycieli

 

UCHWAŁA NR XLIX/317/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica

Uchwała Nr XLIX/317/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz § 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 i z 2017 r., poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, poz. 1587 i poz. 2441, z 2020 r. poz. 1491, z 2021 r poz. 787 z 2022 r poz. 1057 i poz. 1798) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/302/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Leśnica wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 10, który otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, mentora, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny.”;

2) zmienia się ust. 1. w § 11, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektorowi przedszkola liczącego powyżej 4 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:   500 – 2000 zł.”;

3) zmienia się ust. 2. w § 11, który otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 9 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 1000 – 3000 zł.”;

4) zmienia się ust. 3. w § 11, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektorowi zespołu liczącego powyżej 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 1000 – 3000 zł.”;

5) w  § 23. dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu:

„8. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że:

a) 0,8 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

b) 0,2 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

9. Wysokość nagrody dla nauczyciela wynosi od 5% do 40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

10. Wysokość nagrody dla dyrektora i wicedyrektora wynosi od 20% do 80% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                                                                                                                 Ryszard Froń

Uchwała Nr XLIX31722 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w.pdf (168,07KB)

 

 

UCHWAŁA Nr XlL/69/19

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 października 2019 r.

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i  placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica

 

Na podstawie aft. 30 ust. 6. aft. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r, poz. 730 i poz. 1287) oraz S 5, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 i z 2017 r., poz. 630. z 2018 r. poz. 638. z 2019 r. poz. 249 i poz. 1587) po uzgodnieniu ze Związkami zawodowymi zrzeszającym nauczycieli, Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XLI/226/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 11, który otrzymuje brzmienie:

     „§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela -konsultanta  opiekuna stażu, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny.”,

2) zmienia się  § 12, który otrzymuje brzmienie

 „§ 12.1. Dyrektorowi przedszkola jednooddziałowego lub dwuoddziałowego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10-20%.

  1. Dyrektorowi przedszkola liczącego co najmniej trzy odziały przysługuje dodatek funkcyjny w Wysokości 20-50%.
  2. Dyrektorowi szkoły podstawowej lub zespołu liczącego: -

- do 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10-50%,

 - powyżej 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 20-60%.

  1. Wicedyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10-40%.
  2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Dodatek przyznawany jest przez Dyrektora lub w uzasadnionych przypadkach przez Burmistrza w wysokości od 5-20%. Dodatek ten przysługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
  1. nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
  2. Dodatki funkcyjne nalicza się procentowo na podstawie średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z zaokrągleniem do pełnych złotych.”,

  3) zmienia się § 13, który otrzymuje brzmienie:

    .„§ 13. Nauczycielowi, któremu powierzono inne niż dyrektor lub wicedyrektor stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 6-20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z zaokrągleniem matematycznym do pełnych złotych,”

4) zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:

  „§ 14. Nauczycielom, realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola, przysługuje miesięcy dodatek funkcyjny. Nauczycielowi któremu powierzono sprawowanie funkcji:

  1. wychowawcy klasy przysługuje dodatek w wysokości 300 zł
  2. doradcy metodycznego lub nauczyciela — konsultanta przysługuje dodatek w wysokości 300 zł;
  3.  opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości 101 zł;
  4.  nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek  w wysokości 150 zł.”

5) zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie:

§ 15. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §12 ustala Burmistrz Leśnicy, a wysokość dodatku, o którym mowa w §13 ustala dyrektor.

6) zmienia się § 24, który otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Ilość godzin ponadwymiarowych w tygodniu nauczyciela ustala się wg następującego wzoru:

G = P – E + E/T x (U + W)

Oznaczenia:

P – liczba godzin przepracowanych w tygodniu

E – liczba godzin etatowych w tygodniu;

T – ilość dni w tygodniu, w którym nauczyciel ma zajęcia zgodne z tygodniowym planem nauczania

U – liczba dni w tygodniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy

W – ilość dni w tygodniu, w których nie było zajęć.

Jeżeli G jest większe niż liczba godzin ponadwymiarowych w tygodniu: przyjmuje się, że G = ilość godzin ponadwymiarowych w tygodniu. Jeżeli G<0, przyjmuje się, że G = 0. G zaokrągla się do całkowitych w taki sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę, z tym, że zaokrąglenia dokonuje się na koniec miesiąca, po zsumowaniu wszystkich tygodni danego miesiąca. Zaokrąglenie nie dotyczy nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w wymiarze 1/2 godziny (przedszkole).".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

PDFWUCHW. W SPR WYNGR. 28112019.pdf (9,33MB)