Gminny Zarząd Oświaty

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie ustanowienia wynagrodzenie nauczycieli

 

UCHWAŁA Nr XXXII/214/09

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,  poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 1, poz. 1) oraz §§ 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 oraz z 2009 Nr 52, poz. 422) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica, zwany dalej Regulaminem.

 

I.  Postanowienia ogólne

 

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Leśnica,
 2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w punkcie 1,
 3. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
 4. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
 5. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
 6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami),
 7. średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).

 

II. Dodatek motywacyjny

 

§ 3.

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi bez względu na jego stopień awansu zawodowego.

§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

 1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela pozytywnych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji i promocji oraz dobrymi efektami egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
 2. osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
 3. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
 4. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy;

2. jakość świadczonej pracy, a w szczególności:

 1. systematyczne i efektywne przygotowanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
 2. podnoszenie umiejętności zawodowych m. in. poddawanie diagnozie i analizie efektów własnej pracy i korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego;
 3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 4. dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
 5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
 6. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
 7. przestrzeganie dyscypliny pracy;

3. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 2. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 3. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. realizowanie innych zadań statutowych szkoły.

§ 5.

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

1. umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

 1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
 2. podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
 3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
 4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

 

2. sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

 1. dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
 2. podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 3. polityka kadrowa,
 4. organizowanie konferencji szkoleniowych,
 5. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 6. podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

 1. osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
 2. poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
 3. dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
 4. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
 5. obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
 6. konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
   

§ 6.

 1. Wysokość dodatku motywacyjnego, uzależniona od stopnia spełnienia wymogów określonych w §§ 4 i 5 z uwzględnieniem posiadanych środków przewidzianych na dodatki motywacyjne.
 2. Dla nauczycieli poszczególnych placówek, wysokość dodatku motywacyjnego ustala dyrektor szkoły, po konsultacji z przedstawicielem związków zawodowych, który jest czynnym pracownikiem danej placówki, a w stosunku do dyrektora Burmistrz Leśnicy.
 3. Dodatek motywacyjny w każdej placówce przyznawany jest dwa razy w ciągu jednego roku - po I semestrze i II semestrze na okres 6 miesięcy.

§ 7.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat, wynosi 5% w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
 2. 80% środków funduszu motywacyjnego danej placówki dysponuje jej dyrektor, a 20 % środków dysponuje Burmistrz Leśnicy. Burmistrz nie musi wykorzystać wszystkich środków, którymi dysponuje.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego, który może być przyznany nauczycielowi uzależniona będzie i odpowiednio zróżnicowana w zależności od spełnienia przez niego wymogów określonych w § 4 i § 5 w granicach 1 – 35 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8.

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 9.

O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel powinien być powiadomiony w formie pisemnej, a odpis pisma przechowuje się w jego aktach osobowych.

III. Dodatek za wysługę lat

§ 10.

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 2 pkt 6 Regulaminu.

 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;

 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości za dni: nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny; za dni, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

IV. Dodatek funkcyjny

§ 11.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły oraz inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich funkcji doradcy metodycznego, opiekuna stażu bądź powierzenia im wychowawstwa klasy przysługuje dodatek funkcyjny obliczany procentowo na podstawie średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 12.

 1. Dyrektorowi przedszkola jednodziałowego lub dwuoddziałowego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10 – 25 %.
 2. Dyrektorowi przedszkola liczącego co najmniej trzy odziały przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 13 – 30 %.
 3. Dyrektorowi szkoły podstawowej lub gimnazjum liczącym:
 • do 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości                    15 – 35 %,
 • powyżej 8 oddziałów, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości          20 – 50 %,
 1. Wicedyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości                   10 – 25 %.
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

Dodatki funkcyjne nalicza się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 13.

Nauczycielowi, któremu powierzono inne niż dyrektor lub wicedyrektor stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 6 – 20 %.  

§ 14.

Nauczycielom, realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:

 1. wychowawstwo klasy przysługuje dodatek w wysokości:
 1. w przedszkolach                                             2 – 4 %,
 2. w szkołach podstawowych                           2 – 4 %;
 3. w gimnazjach                                                  3 – 5 %
 1. funkcję opiekuna stażu                                  2 – 4 %;

(istnieje możliwość zróżnicowania wysokości dodatku w zależności od statusu nauczyciela odbywającego staż);

 1. funkcję doradcy metodycznego przysługuje dodatek w wysokości 15% - 25%.

§ 15.

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §§ 12 i 14 ustala Burmistrz Leśnicy, a wysokość dodatku, o którym mowa w § 13 ustala dyrektor.

§ 16.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §§ 11 – 14, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 3. Otrzymywanie dodatków, o których mowa w §§ 12 i 13 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatków, o których mowa w § 14.
 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

V. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych

 

§ 17.

 1. Nauczycielom placówek oświatowych posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługują dodatki z tytułu trudnych i uciążliwych warunków wykonywanej pracy bez względu na stopień awansu zawodowego do wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Wysokość dodatku ustala:

               a) dla nauczyciela – dyrektor placówki,

               b) dla dyrektora placówki – Burmistrz.

§ 18.

Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku oraz stopień trudności zajęć realizowanych w tych warunkach, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy.

§ 19.

W razie zabiegu tytułów do dodatków określonych w § 17 ust. 1 nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich tych dodatków.

§ 20.

Dodatki, o których mowa w § 17 ust. 1 przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatki te są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego i są wypłacane z dołu.

 

VI. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 21.

Zasady oraz ilość przydzielonych nauczycielom godzin ponadwymiarowych, nieuwzględnione w niniejszym regulaminie, regulują odpowiednie przepisy zawarte w art. 35 – 42 Karty Nauczyciela.

§ 22.   

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godziny zastępstw doraźnych nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Zaokrąglenie nie dotyczy nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w wymiarze ½ godziny (przedszkole). 

 

§ 23.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nie realizuje się zajęć z powodu przerw wynikających z organizacji roku szkolnego, rozpoczynanie lub kończenie zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 2. Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane przez nauczyciela z winy pracodawcy traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
 3. Godziny ponadwymiarowe za pierwszy i ostatni dzień nauki szkolnej są płatne.

 

§ 24.

Ilość godzin ponadwymiarowych w tygodniu nauczyciela ustala się wg następującego wzoru:

 

G = P – E + E/T x (U + W)                                                        

 

Oznaczenia:

P – liczba godzin przepracowanych w tygodniu

E – liczba godzin etatowych w tygodniu;

T – ilość dni w tygodniu, w którym nauczyciel ma zajęcia zgodne z tygodniowym planem nauczania

U – liczba dni w tygodniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy

W – ilość dni w tygodniu, w których nie było zajęć.

Jeżeli G jest większe niż liczba godzin ponadwymiarowych w tygodniu, przyjmuje się, że G = ilość godzin ponadwymiarowych w tygodniu. Jeżeli G<0, przyjmuje się, że G = 0. G zaokrągla się do całkowitych w taki sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Zaokrąglenie nie dotyczy nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w wymiarze ½ godziny (przedszkole).

§ 25.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

                                                                

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 26.

 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
 2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że:
  1. 0,8 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
 1. 0,2 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
 1. Minimalna wysokość nagrody wynosi 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
 1. w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
  1. osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  2. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
  3. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
  4. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
  5. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
  6. prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
  7. organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
  8. prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
  9. osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
 2. w zakresie pracy opiekuńczej:
 1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
 2. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
 3. organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
 4. organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;
 1. w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
 1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
 2. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
 1. Nagrody nauczycielom przyznają:
  1. ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. a) – dyrektor szkoły,
  2. ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. b) – Burmistrz Leśnicy.
 2. Organy uprawnione do przyznawania nagród przyznają nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
 1. w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Związki Zawodowe,
 2. w stosunku do dyrektora szkoły – Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy, kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Związki Zawodowe.
 1. Wnioski o przyznanie nagród powinny być złożone w terminie do 20 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej odpowiednio do osób przyznających nagrody zgodnie z ust. 4.
 2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

 

§ 27.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia dołącza się do akt osobowych nauczyciela.

 

VIII. Dodatek mieszkaniowy

 

§ 28.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach w gminie Leśnica, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ustalana jest w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

 -   przy jednej lub dwóch osobach w rodzinie           - 0 - 2 %,

 -   przy trzech osobach w rodzinie                          - 0 - 3 %,

 -   przy czterech i więcej osobach w rodzinie          - 0 - 4 %

średniego wynagrodzenie stażysty, z zaokrągleniem do pełnej złotówki, przy czym wysokość dodatku mieszkaniowego ustala Burmistrz Leśnicy.

 1. Dokumentami potwierdzającymi prawo nauczyciela do dodatku są w szczególności: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, orzeczenie sądowe o przysposobieniu dziecka, zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkiwaniu, wpis w dowodzie osobistym.
 2. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3 nauczyciela przedstawia swojemu pracodawcy.

 

§ 29.

Dodatek jest wypłacany nauczycielowi miesięcznie z góry wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

                                                          

§ 30.

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego ulega obniżeniu:

 1. z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko, od którego posiadania uzależnione jest prawo do dodatku, kończy 16 rok życia,
 2. w okresie umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku, w domu dziecka lub innej placówce oświatowo – wychowawczej,
 3. w okresie zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku.

W przypadku obniżenia dodatku § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt a), kontynuuje naukę po osiągnięciu pełnoletniości,

wysokość dodatku ulega odpowiedniemu obniżeniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło ukończenie szkoły – nie później jednak niż z końcem miesiąca, w którym dziecko, będące na wyłącznym utrzymaniu rodziców, kończy 20 rok życia.

3. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

 

§ 31.

1. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy.

2. Wznowienie wypłacania dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku.

 

§ 32.

Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłacania.

 

§ 33.

Prawo dodatku mieszkaniowego powstaje od momentu złożenia dokumentów uprawniających do tego dodatku bądź jego zmiany. I tak, jeśli dokument złożony zostanie do 15 dnia danego miesiąca to dodatek przysługuje w pełnej wysokości za ten miesiąc w przeciwnym razie dodatek mieszkaniowy płatny będzie od następnego miesiąca.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 34.

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

 

§ 35.

 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
 3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

 

§ 36.

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:

 

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego,
 2. NSZZ „Solidarność”.

 

§ 37.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 38.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

 

§ 39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  23-03-2013 21:42
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  25-02-2014 09:32
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gminny Zarząd Oświaty
  odwiedzin: 3865
Dane jednostki:

Gminny Zarząd Oświaty
47-150 Leśnica
ul. Nad Wodą 15
NIP: 756-17-78-663

Dane kontaktowe:

tel.: 77 404-83-15
fax: 77 404-83-16
e-mail: gzo@lesnica.pl
strona www: www.gzo.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×