Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin wynagradzania obowiązujący w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy

Regulamin wynagradzania

obowiązujący w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) wprowadzam niniejszy regulamin obowiązujący w GZO w Leśnicy od dnia 1 kwietnia 2009 roku.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin wynagradzania pracowników, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady wynagradzania za pracę pracowników GZO w Leśnicy oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą.
 2. Regulamin wynagradzania pracowników określa w szczególności:
 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników,
 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Pracodawcy – rozumie się przez to GZO w Leśnicy,
 2. Pracownikach – rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione u Pracodawcy w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.

§ 3

Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj i czas trwania oraz wymiar czasu pracy.

Zasady wynagradzania za pracę

§4

Kierownikowi GZO wynagrodzenie ustala Burmistrz Leśnicy.

§ 5

Wynagrodzenie miesięczne pracowników ustala się w oparciu o rozporządzenie i niniejszy regulamin oraz limit środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ujętych w budżecie GZO na dany rok uchwalonym przez Radę Miejską w Leśnicy.

§ 6

1.Wynagrodzenie pracowników obejmuje:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek za wieloletnią pracę,
 3. dodatek funkcyjny,
 4. dodatek specjalny.

Pracownikowi przysługuje również:

 1. nagroda jubileuszowa,
 2. jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 4. nagroda.

 

2. Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca gotówką w kasie GZO w Leśnicy lub przelewem na konto we wskazanym przez pracownika banku.

3. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.

4. Za czas niewykonania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

§ 7

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 8

Pracownikowi wykonującemu  pracę w porze nocnej w godz. od 22.00 do 6.00 przysługuje dodatkowego wynagrodzenie za każdą godzinę w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§9

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dodatek za wieloletnią pracę

§ 10

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W przypadku, gdy praca w placówce stanowi dodatkowe zatrudnienie pracownika, prawo do dodatku za wieloletnią pracę ustala się odrębnie, w zależności od okresu zatrudnienia w placówce. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

 1. począwszy od  pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawa do dodatku lub wyższej stawki wydatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
 2. za cały miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia tego miesiąca.

Dodatek funkcyjny

§ 11

 1. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od różnorodności zadań realizowanych przez osobę oraz ponoszonej odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym.
 4. W przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby naliczenie dodatku funkcyjnego za dany miesiąc odbywa się poprzez jego zmniejszenie w danym miesiącu o 1/30 –tą za każdy dzień nieobecności.
 5. Wykaz stanowisk oraz określenie wysokości przysługującego dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Dodatek specjalny

§ 12

 1. Dodatek specjalny może być przyznawany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 może być przyznawany na czas realizacji zwiększonego zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań.
 3. Wysokość dodatku specjalnego dla pracowników nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia zasadniczego i nie wyższa niż 60% wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Wysokość oraz okres przyznania dodatku specjalnego ustala Kierownik GZO w Leśnicy.
 5. Dodatek specjalny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym za dany miesiąc.
 6. Podstawą do wypłacenia dodatku specjalnego jest decyzja zawierająca:
 • imię i nazwisko pracownika,
 • wskaźnik procentowy dodatku specjalnego,
 • okres przyznania dodatku specjalnego,
 • uzasadnione przyczyny przyznania dodatku specjalnego.
 1. Wzór decyzji przyznającej dodatek specjalny określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Nagroda jubileuszowa

§ 13

 1. Pracownikowi za wieloletnią pracę przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego,

po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego,

po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego,

po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego,

po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia miesięcznego,

po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 1. Do obliczania oraz ustalania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

§ 14

 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury,   którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowo odprawa w wysokości:

      a) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

      b) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,

      c) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy,

      d) sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy.

 1. Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat.
 2. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Nagroda

§  15

 1. Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,  zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, efektywność oraz wykazywanie inicjatywy i osiąganie wysokiego poziomu merytorycznego wykonywanych zadań może być przyznana pracownikowi nagroda.
 2. Pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych lub w innych programach realizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy bądź innej instytucji lub organizacji może zostać przyznana nagroda.
 3. Częstotliwość wypłaty i wysokość nagród ustala Kierownik GZO.
 4. Pracownicy zachowują prawo do powyższych nagród za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.
 5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 są wliczane do podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.

Wymagania kwalifikacyjne

 

§  16

Wymagania kwalifikacyjne pracowników określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 

§  17

Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy jego wprowadzaniu.

§ 18

Zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w niedzielę i święta, dni ustawowo wolne od pracy ustala Kodeks Pracy

 

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy.

 

§ 20

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie 1 kwietnia 2009 roku.