Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy za rok 2011

 

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej już od 12 lat. Utworzony został 1 stycznia 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XV/99/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. Zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę. Zadania Gminnego Zarządu Oświaty obejmują:

 1. Prowadzenie obsługi finansowej szkół i przedszkoli, która obejmuje:
 • Księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych środków budżetowych, specjalnych i funduszu świadczeń socjalnych z podziałem na poszczególne placówki.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wydatków i dochodów z podziałem na poszczególne placówki, sprawozdań zbiorczych według działów i rozdziałów (miesięcznie); sprawozdań z dochodów własnych (półroczne i roczne), sprawozdań dotyczących wynagradzania i zatrudnienia (kwartalnie).
 • Uzgodnienia ksiąg inwentarzowych z poszczególnymi placówkami z podziałem na:
  środki trwałe (budynki, urządzenia techniczne, itp.), środki trwałe w użytkowaniu, zbiory biblioteczne; prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem rozliczeń inwentaryzacji.
 • Prowadzenie kasy: przyjmowanie i odprowadzanie gotówki, sporządzanie raportów kasowych, rozliczenie intendentek oraz odpłatności za środki rzeczowe i wyżywienie, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
 • Sporządzanie oraz dokonywanie zmian planów finansowych wg placówek.
 • Miesięczne sporządzanie deklaracji do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz odprowadzenie składek.
 • Prowadzenie ubezpieczenia na życie dla pracowników placówek oświatowych.
 • Sporządzanie wydruków z wykonania budżetu dla poszczególnych placówek.
 • Przyjmowanie faktur, sprawdzenie ich pod względem formalnym i rachunkowym, dekretację oraz dokonanie przelewu lub przygotowanie wypłaty przez kasę.
 • Comiesięczne uzgadnianie kosztów z podziałem na placówki.
 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i administracyjną placówek oświatowych oraz analiza wykorzystania środków finansowych przez placówki.

Gminny Zarząd Oświaty w roku 2011 sprawował nadzór nad 3 szkołami podstawowymi, gimnazjum, szkołą muzyczną oraz 3 przedszkolami wraz z oddziałami zamiejscowymi. Do szkół podstawowych uczęszczało 403 dzieci, do gimnazjum 229, do szkoły muzycznej 114, a do przedszkoli 219, w tym  58 sześciolatków.

We wszystkich placówkach zatrudniano 113 nauczycieli: 76 w pełnym etacie i 37 w niepełnym, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 90,04 etatu. Pracowników obsługi i administracji pracowało 56, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy 28 –łącznie: 43,5 etatu (stan na 30.09.2011 r.).

Struktura zatrudnienia nauczycieli pełnozatrudnionych według statusu zawodowego przedstawia się następująco: n-le bez stopnia- 1, n-le stażyści – 1, n-le kontraktowi – 11, n-le mianowani – 14, n-le dyplomowani - 49. Natomiast niepełnozatrudnieni w etatach: n-le stażyści – 1,32 etatu; n-le kontraktowi – 2,10 etatu; n-le mianowani – 6,36 etatu; n-le dyplomowani – 4,26 etatu (stan na 30.09.2011 r.).

  Ilości uczniów w poszczególnych placówkach w porównaniu do roku poprzedniego:

Szkoła/przedszkole

2010/2011

2011/2012

Wzrost/spadek

Publiczne Gimnazjum

233

229

-4

SP Leśnica

235

231

-4

SP Raszowa

100

90

-10

SP Zalesie Śl.

74

82*

+6

Szkoła Muzyczna

110

114

+4

PP Leśnica

99

130

+39

PP Raszowa

34

39

+5

PP Zalesie Śl.

42

50

+8

* wzrost liczby dzieci wynika z faktu, iż od września 2011 r. do szkoły w Zalesiu Śl. zaczęły uczęszczać dzieci z Czarnocina, które do tej pory korzystały ze szkoły w Olszowej (poza obwodem), gdyż gm. Ujazd finansowała i organizowała dowozy tychże dzieci.

W szkołach podstawowych liczba uczniów zmniejszyła się o 8, w gimnazjum o 4, w przedszkolach wzrosła o 52, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Wzrost liczby dzieci w przedszkolach w dużej mierze spowodowany jest realizacją 2 projektów unijnych: „Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom” i GLPP II. W Publicznym Gimnazjum w Leśnicy młodzież uczy się w 11 oddziałach, w Szkole Podstawowej w Leśnicy w 12,  w Zalesiu Śl. w 6 oraz w  Raszowej w 6.

GZO sprawuje nadzór nad działalnością finansową i administracyjną placówek oświatowych oraz analizuje wykorzystanie przez placówki środków finansowych. Zakres działań obejmuje sporządzanie wszelkich zbiorczych informacji finansowych dotyczących placówek szkolnych i przedszkolnych. Prowadząc obsługę finansowo-księgową GZO czuwa nad wykorzystaniem środków finansowych przez poszczególne placówki. Sporządzane są comiesięczne wydruki z wykonania budżetu. W miarę możliwości prowadzone są analizy dotyczące wydatkowania środków na paragrafach związanych z remontami, zakupem materiałów, wyposażenia, itp. oraz na paragrafach związanych z płacami.

Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego szkół w Gminie Leśnica.

 

I. Wyniki sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych w latach szkolnych począwszy od 2001/2002 do 2010/2011 w skali staninowej (średnie wyniki szkół w Polsce)

Rok szkolny

SP Leśnica

SP Raszowa

SP Zalesie Śl.

PG Leśnica

2001/2002

niżej średni

najwyższy

średni

1. średni

2. średni

2002/2003

średni

średni

wyżej średni

1. niski

2. średni

2003/2004

niżej średni

niski

niski

1. średni

2. średni

2004/2005

niżej średni

średni

niżej średni

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2005/2006

średni

wysoki

niski

1. średni

2. średni

2006/2007

średni

wyżej średni

niżej średni

1. niżej średni

2. średni

2007/2008

średni

wyżej średni

wyżej średni

1. wyżej średni

2. wysoki

2008/2009

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo niski

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2009/2010

wyżej średni

wysoki

niski

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2010/2011

średni

bardzo wysoki

najniższy

1. wyżej średni

2. wyżej średni

3a. wysoki

3b. wysoki

1 – część humanistyczna,

2 – część matematyczno-przyrodnicza,

3a- część językowa- język angielski

3b- część językowa- język niemiecki

 

II.  Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Nazwa szkoły

Śr. punktów szkoły

Śr. punktów gminy

Śr. punktów wojew.

Śr. punktów kraju

Skala staninowa  śr. wyników

w kraju

Szkoła Podstawowa w Leśnicy

25,3

25,1

25,1

25,2

24,3-25,6  średni

Szkoła Podstawowa w Raszowej

28,8

25,1

25,1

25,2

28,5- 30,2 bardzo wysoki

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl.

19,6

25,1

25,1

25,2

do 19,7 najniższy

III. Wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniach 12,13 i 14 kwietnia 2011 r.

Nazwa szkoły

Rodzaj egzaminu (część)

Śr. punktów szkoły/gminy

Śr. punktów wojew.

Śr. punktów kraju

Skala staninowa  śr. wyników w kraju

Publiczne Gimnazjum w Leśnicy

Humanistyczna

26

24,6

25,31

25,9- 27,6 wyżej średni

Matematyczno-Przyrodnicza

25,2

22,9

23,63

24- 25,5 wyżej średni

 

Językowa

31,8 (j.an.)

39,6  (j. n.)

28,3 (j.an.)

28,8 (j.n.)

28,88 (j.an.)

27,63 (j.n.)

31,1- 35,8 wysoki

 1. Organizację roku szkolnego.

Organizacja nowego roku szkolnego polega przede wszystkim na przygotowaniu i zatwierdzeniu arkuszy projektów organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli. W tym celu zorganizowano zebrania z dyrektorami szkół i przedszkoli, na których przedstawiono wytyczne polityki kadrowej na rok szkolny 2011/2012 oraz zasady sporządzania projektów organizacji pracy szkoły. Arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli sprawdzane są pod względem merytorycznym, następnie przedstawione do zatwierdzenia Burmistrzowi. Projekty organizacji pracy wszystkich szkół i przedszkoli zostały zatwierdzone we właściwym czasie. Każda następna zmiana warunków pracy szkoły lub przedszkola wymagała sporządzenia aneksu do w/w projektów organizacji, które każdorazowo musiały przejść taką samą drogę legislacyjną jak pierwsze projekty organizacji. W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 sprawdzono i przygotowano do zatwierdzenia 6 aneksów dla szkół i 3 dla przedszkoli natomiast w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 sprawdzono i przygotowano do zatwierdzenia 13 aneksów dla szkół i 4 dla przedszkoli.

 

 1. Współpracę z Kuratorium Oświaty w Opolu jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu w 2011 r. polegała na wymianie informacji dotyczących  funkcjonowania  placówek  oświatowych w  naszej  gminie, a  w  szczególności:

 • Współdziałaniu podczas realizacji Rządowego programu dofinansowania podręczników- „Wyprawka szkolna”. Program dotyczył dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-VI szkoły podstawowej, w klasach I-III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na klasę do której uczęszczają. Szczegółowe warunki udzielania powyższej pomocy są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. (Dz. U.11.111.652). W naszej gminie z tego programu skorzystały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leśnicy. I tak:

• Publiczne Gimnazjum w Leśnicy: 10 uczniów na kwotę 3 211,30 zł.

• Szkoły Podstawowe z gminy: 40 uczniów na kwotę 7 290,00 zł.

• Szkoły działające w ramach SOSW w Leśnicy: 121 uczniów na kwotę 27028,46 zł.

Wydano na powyższy cel 37 529,76 zł.

Przygotowywaniu odpowiednich ankiet i sprawozdań dot. m. in.:

      • informacji o dzieciach cudzoziemców pobierających naukę w naszej gminie;

• ilości komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych;

(W 2011 r. zorganizowano 4 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

• informacji dotyczącej realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

• informacji dotyczących ilości dzieci sześcioletnich, przygotowania gminy na przyjęcie sześciolatków do szkoły w 2011 r.

-      Przekazywaniu informacji w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). System został powołany do życia 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2004 Nr 49, poz. 463). Stworzono go w celu zgromadzenia w jednej, spójnej bazie, informacji z zakresu sprawozdawczości statystycznej, rozproszonych dotychczas miedzy Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz instytucjami innych resortów. SIO zastąpiło sprawozdania typu S i EN, które są podstawą do naliczenia subwencji oświatowej. System Informacji Oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych w skład, których wchodzą dane o:

 1. szkole lub placówce oświatowej;
 2. uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;
 3. nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;
 4. spełnianiu obowiązku nauki.

Zebrane informacje są gromadzone w formie elektronicznej przez poszczególne placówki (szkoły i przedszkola), następnie dostarczane do Gminnego Zarządu Oświaty, który gromadzi je w imieniu organu prowadzącego. Gminny Zarząd Oświaty jako odrębna jednostka gromadzi dane o: zatrudnianych pracownikach i spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat mającą adres zameldowania na terenie gminy.

Następnie dane objęte SIO są sprawdzane, scalane i przesyłane drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Opolu. Potwierdzone zestawienia zbiorcze przekazywane są również w wersji papierowej. Terminy zbierania danych są  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. i przypadają na 31 marca oraz 10 i 30 września.

 • Uczestnictwie w naradach plenarnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz  dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Przekazywaniu informacji dotyczących realizacji obowiązku nauki przez młodzież zameldowaną na terenie naszej gminy.
 • Współdziałanie w organizacji konkursów przedmiotowych.
 • Współdziałaniu w organizacji wyjazdów dzieci z rodzin najuboższych w tym byłych pracowników PGR-ów na kolonie letnie (siedmioro dzieci pojechało na bezpłatne kolonie do Głuchołaz i Turawy).
 • Współdziałaniu we wdrażaniu i realizacji uchwał RM i rozporządzeń MEN.
 • Realizowaniu dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 1. Realizację udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów.

GZO zajmuje się przydzielaniem i wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych. Nowelizacja ustawy z dnia 16 grudnia 2004 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) nałożyła na gminy obowiązek udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego. Stypendium ma charakter stypendium socjalnego udzielanego w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Głównym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium szkolnego była miesięczna wysokość dochodu przypadająca na jednego członka rodziny. Wysokość stypendium warunkowały również następujące czynniki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomanię, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne było realizowane w miesiącach od I - VI 2011 r. W pierwszym okresie wydano 4 decyzje negatywne i 18 decyzji przyznających stypendium szkolne (Szkoła Podstawowa 5, Gimnazjum 7, Szkoły ponadgimnazjalne 6). W roku 2011 wypłacono 1 zasiłek szkolny.

            Od września 2011 r. realizację udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów przejął Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

 

 1. Rozpatrywanie wniosków i wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty od 2006 roku gmina ma obowiązek realizacji dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

W 2011 roku w GZO rozpatrzono 23 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia, z tego 1 rozpatrzono odmownie a 22 rozpatrzono pozytywnie. W sumie na ten cel wykorzystano środki Funduszu Pracy w wysokości 131.318,12; z której kwota 8.625,12 pokryła koszty związane z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, natomiast kwota 122.693,00 dotyczyła zwrotu za prowadzenie nauki zawodu.

 

 1. Organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Kolejnym zadaniem GZO jest organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W roku 2011 nauczyciele objęci byli opieką doradców  WOM-u i WODIiP-u na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim. Współpraca układała się dobrze. W/w instytucje przedstawiły sprawozdania z organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli w miesiącach: czerwcu i grudniu 2011 roku. Sprawozdania te analizowane były na naradach z dyrektorami. W ramach dokształcania dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WOM - Forum Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych. Na doradztwo metodyczne wydatkowano 10 716,65 zł.

Dofinansowano również udział nauczycieli w zorganizowanych formach dokształcania w formie dopłat do czesnego. Z formy tej skorzystało 12 nauczycieli na łączną kwotę  13 507,00 zł. Dyrektorzy szkół proporcjonalnie do ilości nauczycieli otrzymali łącznie na dokształcanie nauczycieli kwotę 8 822,02 zł. W sumie na organizację doradztwa metodycznego oraz dokształcanie nauczycieli gmina wydatkowała w roku sprawozdawczym 33 045,67 zł.

 

 1. Organizację gminnych eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Ważnym zadaniem szkół jest umożliwienie najlepszym uczniom startu w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2011/2012 Zarządzeniem Nr 18 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 września 2011 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. opolskiego wprowadzono procedury konkursowe. GZO zajmuje się organizacją poszczególnych konkursów na etapie gminnym. W tym celu:

 • przekazywano sprawozdania z eliminacji szkolnych w wersji papierowej do organizatora etapu wojewódzkiego oraz zgłoszenie do etapu gminnego;
 • powoływano gminne komisje konkursowe;
 • przygotowywano komplety materiałów dla każdego uczestnika konkursu;
 • sprawowano nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkursów;
 • przekazywano do organizatora konkursu na szczeblu wojewódzkim protokoły z eliminacji gminnych oraz prace uczniów, którzy uzyskali 85% prawidłowych odpowiedzi.

W roku 2011 uczniowie naszej gminy brali udział w eliminacjach gminnych następujących konkursów: polonistycznego, języka niemieckiego, języka angielskiego, przyrodniczego, matematycznego, fizycznego, chemicznego, biologicznego, geograficznego, historycznego, turnieju ruchu drogowego, recytatorskiego, ortograficznego, „Mistrz Ortografii”, „Śląskie Beranie”, „Powiatowa Olimpiada matematyczna dla uczniów klas I-III”

Odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, w których wzięło udział  43 uczniów i 8 dla uczniów szkół podstawowych dla 66 uczniów.

Osiągnięcia uczniów naszej gminy na szczeblu wojewódzkim to: 5 finalistów ze szkół podstawowych, 2 laureatów i 12 finalistów z gimnazjum.

 

 1. Koordynację dowozów uczniów oraz posiłków do szkół

Bardzo ważnym i trudnym zadaniem, jakie mamy do spełnienia jest koordynacja organizacji dowozów uczniów do szkół, która w szczególności polega na: gromadzeniu informacji o liczbie dowożonych uczniów oraz o godzinach rozpoczynania i zakończenia zajęć w poszczególnych szkołach; planowaniu godzin dowozów i odwozów uczniów; planowaniu przebiegu tras dowozów; zatrudnianiu opiekunów.

Harmonogram dowozów dostosowany jest do planu lekcji. Uczniowie bezpośrednio po przyjeździe rozpoczynają zajęcia lekcyjne (nie ma porannych zajęć świetlicowych) i  w miarę możliwości od razu jadą do domu. Uczniowie dowożeni są od lat przez firmę „Veolia”, wyłonioną w drodze przetargu. Dzieci punktualnie i bezpiecznie przyjeżdżają na zajęcia oraz są z nich odwożone. Przewoźnik dostosowuje czas dowozów zgodnie z naszymi sugestiami. W roku 2011 dowoziliśmy codziennie dzieci (3 do przedszkola w Górze Św. Anny, 81 do SP w Leśnicy, 152 do PG w Leśnicy, 31 do SP w Raszowej, 21 do SP w Zalesiu Śl.). Tygodniowo realizujemy 89 kursów autobusowych.

Od września 2011 roku dowozami do szkoły podstawowej oraz przedszkola w Zalesiu Śl. objęliśmy również sołectwo Czarnocin, z którego dzieci do tej pory dowożone były przez gm. Ujazd do Olszowej. GZO zatrudnia na umowę zlecenie opiekunów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów.

            Od IX 2005 r. GZO za pośrednictwem firmy „ALT – TRANS” z Leśnicy dowozi posiłki przygotowywane w stołówce Szkoły Podstawowej w Leśnicy do Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śl. Od 2006 r. z dowożonych posiłków mogą korzystać również przedszkolaki z Zalesia Śl.

 

 1. Administrowanie obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy.

Gminny Zarząd Oświaty zajmuję się administrowaniem budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy. Główne zadania administratora:

 • organizowanie i realizacja przetargów na olej opałowy dla całego obiektu,
 • czuwanie nad terminowością różnego typu przeglądów (w 2011 roku zostały przeprowadzone: przegląd i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, systemu wentylacyjnego, gaśnic i hydrantów, przeglądy dachów, budynku oraz kominów),
 • bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • wykonywanie drobnych remontów i napraw, usuwanie awarii,
 • ubezpieczanie budynku i mienia.

W sąsiedztwie hali sportowej funkcjonuje również boisko trawiaste wyposażone w bramki oraz piłko łapy. Z boiska korzystają uczniowie PG w Leśnicy, a popołudniami (do godz. 22.00) boisko jest ogólnodostępne.

 

 1. Współpracę z Radą Miejską w Leśnicy.

W roku sprawozdawczym Gminny Zarząd Oświaty ściśle współpracował z Radą Miejską. Kierownik GZO uczestniczył w sesjach Rady dotyczących problemów oświaty. Przygotowano następujące projekty uchwał:

 1. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodyczn. dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gm. Leśnica,
 2. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,
 3. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 5. w sprawie realizacji projektu pn. : Szansa Leśniczan”.

 

 1. Organizowanie konkursów i przedłużenia powierzeń na stanowisko dyrektora szkoły.

W roku 2011 przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnicy Pani Barbarze Górnej na okres 3 lat oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Pani Monice Kłosek na okres 5 lat.

 1. W roku 2011 GZO oraz obsługiwane placówki oświatowe realizowały szereg przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków z różnych programów rządowych oraz unijnych:
 • „Uczniowie Leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny” – projekt złożony w 2011 r., który zakłada wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum, ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt uzyskał dofinansowanie dopiero po złożonym odwołaniu dot. zaniżonej oceny, niestety ze względu na termin przyznania środków i zbyt krótki czas na wykonanie przyjętych zadań, podjęto decyzję o realizacji projektu w roku szkolnym 2012/12. W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego, fizyki, chemii, logopedii, rewalidacje, korekcyjno-kompensacyjne; uczniowie objęci zostaną doradztwem i opieką psychologiczną. Realizowane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali do kina i teatru. Planowana kwota na realizację projektu: 182.750,00
 •  „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – deklaracja chęci udziału w projekcie złożona została już w 2009 r. Projekt pozwoli Gminie - a konkretnie Szkole Podstawowej w Leśnicy – pozyskać specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które posłużą nie tylko do pracy z uczniami, ale również do kontaktów z ich rodzicami; kontaktów między nauczycielami i uczniami w procesie kształcenia. Warunkiem przystąpienia do projektu jest m. in. zabezpieczenie wkładu własnego na lata 2010-11 w wysokości 15 % wartości projektu – 75 000,00, z czego wynika iż wartość łączna projektu to 500.000 zł.

W roku 2010 odbywały się prace przygotowujące szkołę na przyjęcie sprzętu elektronicznego, głównie prace związane z serwerownią. W 2011 został dostarczony sprzęt elektroniczny, a na 2012 r. planowane jest podłączenie do systemu, instalacja oprogramowania oraz szkolenia.

 • projekt systemowy pn. „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/11”, realizowany przez GZO skierowany do uczniów PG w Leśnicy w roku szkolnym 2010/11 zakłada realizacje dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych – 55%, zajęć sportowych – 30% oraz zajęć z doradztwa pedagogiczno-społecznego – 15% oraz doposażenie w niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe. Środki uzyskane na realizację projektu: 64.350,00
 • projekt systemowy pn. „Leśniczanie ku przyszłości” realizowany przez GZO skierowany do uczniów klas I-III 3 gminnych szkół podstawowych: w Leśnicy, Zalesiu Śl. oraz Raszowej w roku szkolnym 2010/11 zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci. We wszystkich szkołach organizowane są zajęcia dla dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; z zaburzeniami rozwoju mowy; z zaburzeniami komunikacji społecznej; z wadami postawy; terapeutyczne; rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt zakłada również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe. Środki uzyskane na realizację projektu: 106.280,00
 • projekt systemowy pn. „Szansa Leśniczan” obejmuje wsparciem uczniów klas I-III szkół podstawowych, jest założeniami zbliżony do projektu „Leśniczanie ku przyszłości” i zakłada realizację dodatkowych zajęć oraz doposażenie  szkół w pomoce dydaktyczne. Pozyskana kwota: 109.913,20
 • projekt pn. „Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom” był realizowany w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r. Opiewał na łączną kwotę 499.954, w tym kwota 7.499,31 stanowiła wkład własny gminy. Wydatkowano 483.113,79 (96,63%) ze względu na niepełną frekwencję dzieci oraz inne nieprzewidziane sytuacje. W ramach projektu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia dla wychowanków przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica: wydłużenie czasu pracy przedszkoli czynnych 5 godzin o 2 godziny ( przedszkola w:  Zalesiu Śl., Lichyni, Łąkach Kozielskich, Górze Św. Anny, Kadłubcu i Dolnej), zajęcia logopedyczne, muzyczne, gimnastyczne, plastyczno-techniczne oraz nauka pływania dla 5-6 latków dla wszystkich wychowanków przedszkoli w całej gminie; utworzony został dodatkowy oddział w przedszkolu w Leśnicy oraz doposażona została baza dydaktyczna tychże przedszkoli. W przedszkolach w: Leśnicy i Raszowej jeden oddział był czynny przez okres całych wakacji czyli dodatkowo miesiąc dłużej  w wymiarze zgodnym z zapotrzebowaniem tj. odpowiednio 9,5 oraz 9 godzin dziennie. Całości towarzyszyły wycieczki rozwijające kompetencje kluczowe (teatr, muzeum, kino, agroturystyka, piesze rajdy oraz inne) jak również festyny dla wszystkich mieszkańców gminy.
 • projekt pn. „Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II” -  w roku 2011 został złożony wniosek opracowany przez kierownika GZO skierowany do wszystkich wychowanków przedszkoli (219 osób, 3 przedszkola główne, 5 przedszkoli zamiejscowych), który uzyskał pozytywną opinię i dofinansowanie (85% wydatków - 126.667,00, 15% - wymagany wkład własny). Projekt jest kontynuacją programu realizowanego w przedszkolach w roku 2011, został zaplanowany na okres od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2012 (okres związany z zakończeniem poprzedniego projektu oraz ograniczonymi środkami przeznaczonymi przez organizatora konkursu na ten cel - 50 tyś na 1 przedszkole). Projekt zakłada wydłużenie czasu pracy przedszkoli czynnych 5 godzin o 2 godziny ( przedszkola w:  Zalesiu Śl., Lichyni, Łąkach Kozielskich, Górze Św. Anny, Kadłubcu i Dolnej), zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompenscayjne i zajęcia j. angielskiego oraz dodatkowo - naukę pływania dla 5-6 latków z całej gminy.

 

Sporządził: Agnieszka Nowak

Data: 30.04.2012 r.

 

 

Plik do pobrania:

DOCSprawozdanie z dział. 2011.doc (145,00KB)