Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy za rok 2012

 

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej już od 13 lat. Utworzony został 1 stycznia 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XV/99/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. Zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę. Zadania Gminnego Zarządu Oświaty obejmują:

 

 1. Prowadzenie obsługi finansowej szkół i przedszkoli.

Prowadzenie obsługi finansowej szkół i przedszkoli obejmuje:

 • Księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych środków budżetowych, specjalnych i funduszu świadczeń socjalnych z podziałem na poszczególne placówki.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wydatków i dochodów z podziałem na poszczególne placówki, sprawozdań zbiorczych według działów i rozdziałów (miesięcznie); sprawozdań ze dochodów własnych (półroczne i roczne), sprawozdań dotyczących wynagradzania i zatrudnienia (kwartalnie).
 • Uzgodnienia ksiąg inwentarzowych z poszczególnymi placówkami z podziałem na:
  a) środki trwałe (budynki, urządzenia techniczne, itp.)

      b) środki trwałe w użytkowaniu,

      c) zbiory biblioteczne.

 • Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem rozliczeń inwentaryzacji.
 • Prowadzenie kasy: przyjmowanie i odprowadzanie gotówki, sporządzanie raportów kasowych, rozliczenie intendentek oraz odpłatności za środki rzeczowe i wyżywienie, prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
 • Sporządzanie oraz dokonywanie zmian planów finansowych wg placówek.
 • Miesięczne sporządzanie deklaracji do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz odprowadzenie składek.
 • Prowadzenie ubezpieczenia na życie dla pracowników placówek oświatowych.
 • Sporządzanie wydruków z wykonania budżetu dla poszczególnych placówek.
 • Przyjmowanie faktur, sprawdzenie ich pod względem formalnym i rachunkowym, dekretację oraz dokonanie przelewu lub przygotowanie wypłaty przez kasę.
 • Comiesięczne uzgadnianie kosztów z podziałem na placówki.
 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i administracyjną placówek oświatowych oraz analiza wykorzystania środków finansowych przez placówki.

Gminny Zarząd Oświaty w roku 2012 sprawował nadzór nad 3 szkołami podstawowymi, gimnazjum, szkołą muzyczną oraz 3 przedszkolami wraz z oddziałami zamiejscowymi. Do szkół podstawowych uczęszczało 383 dzieci, do gimnazjum 217, do szkoły muzycznej 111, a do przedszkoli 205.

We wszystkich placówkach zatrudniano 113 nauczycieli: 77 w pełnym etacie i 36 w niepełnym, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 92,61 etatu. Pracowników obsługi i administracji pracowało 52, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy 23, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 13,02 etatu (stan na 30.09.2012 r.).

Struktura zatrudnienia nauczycieli pełnozatrudnionych według statusu zawodowego przedstawia się następująco:, n-le kontraktowi – 11, n-le mianowani – 15, n-le dyplomowani - 51. Natomiast niepełnozatrudnieni w etatach: n-le bez stopnia- 0,59, n-le stażyści – 2,36 etatu; n-le kontraktowi – 3,12 etatu; n-le mianowani – 5,83 etatu; n-le dyplomowani – 3,71 etatu (stan na 30.09.2012 r.).

  Ilości uczniów w poszczególnych placówkach w porównaniu do roku poprzedniego:

Szkoła/przedszkole

2011/2012

2012/2013

Wzrost/spadek

Publiczne Gimnazjum

229

217

-12

SP Leśnica

231

227

-4

SP Raszowa

90

84

-6

SP Zalesie Śl.

82

72

-10

Szkoła Muzyczna

114

111

-3

PP Leśnica

130

121

-9

PP Raszowa

39

36

-3

PP Zalesie Śl.

50

48

-2

W szkołach podstawowych liczba uczniów zmniejszyła się o 20, w gimnazjum o 12, w przedszkolach o 14, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. W Publicznym Gimnazjum w Leśnicy młodzież uczy się w 10 oddziałach, w Szkole Podstawowej w Leśnicy w 12,  w Zalesiu Śl. w  5 oraz w  Raszowej w 6.

GZO sprawuje nadzór nad działalnością finansową i administracyjną placówek oświatowych oraz analizuje wykorzystanie przez placówki środków finansowych. Zakres działań obejmuje sporządzanie wszelkich zbiorczych informacji finansowych dotyczących placówek szkolnych i przedszkolnych. Prowadząc obsługę finansowo-księgową GZO czuwa nad wykorzystaniem środków finansowych przez poszczególne placówki. Sporządzane są comiesięczne wydruki z wykonania budżetu. W miarę możliwości prowadzone są analizy dotyczące wydatkowania środków na paragrafach związanych z remontami, zakupem materiałów, wyposażenia, itp. oraz na paragrafach związanych z płacami.

Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego szkół w Gminie Leśnica w roku szkolnym 2011/2012

 

 1. Wyniki sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych w latach szkolnych począwszy od 2001/2002 do 2011/2012 w skali staninowej (średnie wyniki szkół w Polsce)

 

Rok szkolny

SP Leśnica

SP Raszowa

SP Zalesie Śl.

PG Leśnica

2001/2002

niżej średni

najwyższy

średni

1. średni

2. średni

2002/2003

średni

średni

wyżej średni

1. niski

2. średni

2003/2004

niżej średni

niski

niski

1. średni

2. średni

2004/2005

niżej średni

średni

niżej średni

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2005/2006

średni

wysoki

niski

1. średni

2. średni

2006/2007

średni

wyżej średni

niżej średni

1. niżej średni

2. średni

2007/2008

średni

wyżej średni

wyżej średni

1. wyżej średni

2. wysoki

2008/2009

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo niski

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2009/2010

wyżej średni

wysoki

niski

1. wyżej średni

2. wyżej średni

2010/2011

średni

bardzo wysoki

najniższy

1. wyżej średni

2. wyżej średni

3a. wysoki

3b. wysoki

2011/2012

średni

wysoki

niżej średni

1a. wyżej średni

1b. wyżej średni

2a. wyżej średni

2b. wyżej średni

3a. wysoki

3b. bardzo wysoki

 

1 – część humanistyczna,

2 – część matematyczno-przyrodnicza,

3a- część językowa- język angielski

3b- część językowa- język niemiecki

 

II.  Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w 3 kwietnia 2012 r.

 

Nazwa szkoły

Śr. punktów szkoły

Śr. punktów gminy

Śr. punktów wojew.

Śr. punktów kraju

Skala staninowa  śr. wyników

w kraju

Szkoła Podstawowa w Leśnicy

22,0

22,5

22,2

22,75

21,5- 22,8  średni

Szkoła Podstawowa w Raszowej

25,8

22,5

22,2

22,75

24,3- 25,9 wysoki

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl.

20,6

22,5

22,2

22,75

20,2-21,4
 niżej średni

 

III. Wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniach 24,25 i 26 kwietnia 2012 r.

 

Nazwa szkoły

Rodzaj egzaminu (część)

Śr. punktów szkoły/gminy

Śr. punktów wojew.

Śr. punktów kraju

Skala staninowa  śr. wyników w kraju

Publiczne Gimnazjum w Leśnicy

Język polski

68,3

63,5

63,4

66,5-69,8

wyżej średni

Historia i WOS

63,2

59,7

59,7

61,5-64,8

wyżej średni

Matematyka

48,8

46,7

46,3

47,7-52,2

wyżej średni

Przedmioty przyrodnicze

50,5

49,1

49,3

50,2-53,0

wyżej średni

Język obcy

Angielski
Niemiecki

 

69,3

75,7

 

64,0 / 46,4

69,3 / 47,8

 

63,3 / 47,9

60,4 / 35,0

68,7-77,0

wysoki

72,7-80,9

bardzo wysoki

 

 

 1. Organizację roku szkolnego.

Organizacja nowego roku szkolnego polega przede wszystkim na przygotowaniu i zatwierdzeniu arkuszy projektów organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli. W tym celu zorganizowano zebrania z dyrektorami szkół i przedszkoli, na których przedstawiono wytyczne polityki kadrowej na rok szkolny 2012/2013 oraz zasady sporządzania projektów organizacji pracy szkoły. Arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli sprawdzane są pod względem merytorycznym, następnie przedstawione do zatwierdzenia Burmistrzowi. Projekty organizacji pracy wszystkich szkół i przedszkoli zostały zatwierdzone we właściwym czasie. Każda następna zmiana warunków pracy szkoły lub przedszkola wymagała sporządzenia aneksu do w/w projektów organizacji, które każdorazowo musiały przejść taką samą drogę legislacyjną jak pierwsze projekty organizacji.

 W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 sprawdzono i przygotowano do zatwierdzenia 3 aneksy dla szkół i 3 dla przedszkoli natomiast w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 sprawdzono i przygotowano do zatwierdzenia 7aneksów dla szkół i 5 dla przedszkoli.

 

 1. Współpracę z Kuratorium Oświaty w Opolu jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Opolu w 2012 r. polegała na wymianie informacji  dotyczących  funkcjonowania  placówek  oświatowych w  naszej  gminie, a  w  szczególności:

 • Współdziałaniu podczas realizacji Rządowego programu dofinansowania podręczników- „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie dotyczyło zakupu podręczników dla uczniów: klas I-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szczegółowe warunki udzielania powyższej pomocy są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 706) (Dz. U.11.111.652). W naszej gminie z tego programu skorzystały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leśnicy. I tak:

• Publiczne Gimnazjum w Leśnicy: 2 uczniów na kwotę 650,00 zł.

• Szkoły Podstawowe z gminy: 47 uczniów na kwotę 9000,00 zł.

• Szkoły działające w ramach SOSW w Leśnicy: 85 uczniów na kwotę 15184,18 zł.

Wydano na powyższy cel 24834,18 zł.

Przygotowywaniu odpowiednich ankiet i sprawozdań dot. m. in.:

• ilości komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych;

(W 2012 r. zorganizowano 3 posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

• informacji dotyczącej realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

• informacji dotyczących ilości dzieci sześcioletnich, przygotowania gminy na przyjęcie sześciolatków do szkoły w 2012 r.

-      Przekazywaniu informacji w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). System został powołany do życia 1 stycznia 2005 r. na mocy ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2004 Nr 49, poz. 463). Stworzono go w celu zgromadzenia w jednej, spójnej bazie, informacji z zakresu sprawozdawczości statystycznej, rozproszonych dotychczas miedzy Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz instytucjami innych resortów. SIO zastąpiło sprawozdania typu S i EN, które są podstawą do naliczenia subwencji oświatowej.

System Informacji Oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych w skład, których wchodzą dane o:

 1. szkole lub placówce oświatowej;
 2. uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;
 3. nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;
 4. spełnianiu obowiązku nauki.

Zebrane informacje są gromadzone w formie elektronicznej przez poszczególne placówki (szkoły i przedszkola), następnie dostarczane do Gminnego Zarządu Oświaty, który gromadzi je w imieniu organu prowadzącego. Gminny Zarząd Oświaty jako odrębna jednostka gromadzi dane o:

 • zatrudnianych pracownikach,
 • spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat mającą adres zameldowania na terenie gminy.

Następnie dane objęte SIO są sprawdzane, scalane i przesyłane drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Opolu. Potwierdzone zestawienia zbiorcze przekazywane są również w wersji papierowej. Terminy zbierania danych są  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. i przypadają na 31 marca oraz 10 i 30 września.

 • Uczestnictwie w naradach plenarnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz  dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Kontakcie z wizytatorami w sprawach bieżących.
 • Przekazywaniu informacji dotyczących realizacji obowiązku nauki przez młodzież zameldowaną na terenie naszej gminy.
 • Współdziałanie w organizacji konkursów przedmiotowych.
 • Współdziałaniu we wdrażaniu i realizacji uchwał RM i rozporządzeń MEN.
 • Realizowaniu dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 

 1. Rozpatrywanie wniosków i wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty od 2006 roku gmina ma obowiązek realizacji dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

W 2010 roku w GZO rozpatrzono 33 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia, z tego 1 pozostawiono bez rozpoznania (ze względu na nie dostarczenie przez pracodawcę w wymaganym terminie, 1 rozpatrzono odmownie a 31 rozpatrzono pozytywnie. W sumie na ten cel wykorzystano środki Funduszu Pracy w wysokości 203.778,84; z której kwota 15.474,48 pokryła koszty związane z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, natomiast kwota 188.304,36 dotyczyła zwrotu za prowadzenie nauki zawodu.

 

 1. Organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Kolejnym zadaniem GZO jest organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W roku 2012 nauczyciele objęci byli opieką doradców  WOM-u i WODIiP-u, następnie RCRE na podstawie umowy zawartej z Województwem Opolskim. Współpraca układała się dobrze. W/w instytucje przedstawiły sprawozdania z organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli w miesiącach: czerwcu i grudniu 2012 roku. Sprawozdania te analizowane były na naradach z dyrektorami. W ramach dokształcania dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WOM - Forum Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych. Na doradztwo metodyczne wydatkowano 13211,00zł.

Dofinansowano również udział nauczycieli w zorganizowanych formach dokształcania w formie dopłat do czesnego. Z formy tej skorzystało 12 nauczycieli na łączną kwotę  13300,00 zł. Dyrektorzy szkół proporcjonalnie do ilości nauczycieli otrzymali łącznie na dokształcanie nauczycieli kwotę 19818,00 zł. W sumie na organizację doradztwa metodycznego oraz dokształcanie nauczycieli gmina wydatkowała w roku sprawozdawczym 30829,00 zł.

 

 1. Organizację gminnych eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Ważnym zadaniem szkół jest umożliwienie najlepszym uczniom startu w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2012/2013 Zarządzeniem Nr 32 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego wprowadzono procedury konkursowe. GZO zajmuje się organizacją poszczególnych konkursów na etapie gminnym.

W tym celu:

 • przekazywano sprawozdania z eliminacji szkolnych w wersji papierowej do organizatora etapu wojewódzkiego oraz zgłoszenie do etapu gminnego;
 • powoływano gminne komisje konkursowe;
 • przygotowywano komplety materiałów dla każdego uczestnika konkursu;
 • sprawowano nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkursów;
 • przekazywano do organizatora konkursu na szczeblu wojewódzkim protokoły z eliminacji gminnych w wersji papierowej oraz prace uczniów, którzy uzyskali 85% prawidłowych odpowiedzi.

W roku 2012 uczniowie naszej gminy brali udział w eliminacjach gminnych następujących konkursów: polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, historyczny, matematyczny, biologiczny, fizyczny, geograficzny, chemiczny, techniczny, informatyczny, turnieju ruchu drogowego, recytatorskiego, ortograficznego, „Mistrz Ortografii”, „Śląskie Beranie”, „Powiatowa Olimpiada matematyczna dla uczniów klas I-III”

Odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, w których wzięło udział  47 uczniów i 8 dla uczniów szkół podstawowych dla 56 uczniów.

Osiągnięcia uczniów naszej gminy na szczeblu wojewódzkim to: 3 finalistów ze szkół podstawowych, 1 laureat oraz 9 finalistów z gimnazjum.

 

 1. Koordynację dowozów uczniów oraz posiłków do szkół

Bardzo ważnym i trudnym zadaniem, jakie mamy do spełnienia jest koordynacja organizacji dowozów uczniów do szkół, która w szczególności polega na: gromadzeniu informacji o liczbie dowożonych uczniów oraz o godzinach rozpoczynania i zakończenia zajęć w poszczególnych szkołach; planowaniu godzin dowozów i odwozów uczniów; planowaniu przebiegu tras dowozów; zatrudnianiu opiekunów.

Harmonogram dowozów dostosowany jest do planu lekcji. Uczniowie bezpośrednio po przyjeździe rozpoczynają zajęcia lekcyjne (nie ma porannych zajęć świetlicowych) i  w miarę możliwości od razu jadą do domu. Uczniowie dowożeni są od lat przez firmę „Veolia”, wyłonioną w drodze przetargu. Współpraca z firmą „Veolia”, układa się dobrze. Dzieci punktualnie i bezpiecznie przyjeżdżają na zajęcia oraz są z nich odwożone. Przewoźnik dostosowuje czas dowozów zgodnie z naszymi sugestiami. W roku 2012 dowoziliśmy codziennie dzieci (2 do przedszkola w Górze Św. Anny, 79 do SP w Leśnicy, 135 do PG w Leśnicy, 27 do SP w Raszowej, 22 do SP w Zalesiu Śl.). Tygodniowo realizujemy 63 kursy autobusowe.

GZO zatrudnia na umowę zlecenie opiekunów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów.

            Od IX 2005 r. GZO za pośrednictwem firmy „ALT – TRANS” z Leśnicy dowozi posiłki przygotowywane w stołówce Szkoły Podstawowej w Leśnicy do Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śl. Od 2006 r. z dowożonych posiłków mogą korzystać również przedszkolaki z Zalesia Śl.

 

 1. Administrowanie obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy.

Gminny Zarząd Oświaty zajmuję się administrowaniem budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy. Główne zadania administratora:

 • organizowanie i realizacja przetargów na olej opałowy dla całego obiektu,
 • czuwanie nad terminowością różnego typu przeglądów (w 2012 roku zostały przeprowadzone: przegląd i konserwacja instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, gaśnic i hydrantów, przeglądy dachów, budynku oraz kominów),
 • bieżące utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 • wykonywanie drobnych remontów i napraw, usuwanie awarii,
 • ubezpieczanie budynku i mienia.

 

 1. Współpracę z Radą Miejską w Leśnicy.

W roku sprawozdawczym Gminny Zarząd Oświaty ściśle współpracował z Radą Miejską. Kierownik GZO uczestniczył w sesjach Rady dotyczących problemów oświaty.

Przygotowano następujące projekty uchwał:

 1. w sprawie realizacji projektu pn. „Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny” nr POKL. 09.01.02-16-010/11,
 2. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach,
 3. w sprawie reorganizacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica,
 4. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica,
 5. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej,
 6. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim,
 7. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę Leśnica,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica,
 9. w sprawie realizacji projektu pn. „Uczniowie naszą przyszłością” nr POKL.09.01.02-16-087/12.

 

 1. Organizowanie konkursów i przedłużenia powierzeń na stanowisko dyrektora szkoły.

W roku 2012 r. zorganizowano 2 konkursy na dyrektorów Zespołów Szkolno- Przedszkolnych w Raszowej i Zalesiu Śląskim. Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej została Pani Iwona Pawlus, natomiast w Zalesiu Śląskim Pani Ewa Spinda. Stanowiska dyrektorów powierzono im na okres 5 lat. W roku 2012 przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy Pani Gabrieli Tiszbierek na okres 5 lat oraz dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy Panu Krystianowi Gajda na okres 5 lat.

 

 1. Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów prowadzonych przez gminę szkół i przedszkoli.

W roku sprawozdawczym Pani Barbara Strużyna otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, natomiast Pani Małgorzata Bartodziej otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

 

 1. W roku 2012 GZO oraz obsługiwane placówki oświatowe realizowały szereg przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków z różnych programów rządowych oraz unijnych:
 • „Leśnicka szansa na lepszą przyszłość” – projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje okres roku szkolnego od 01.09.2009 do 30.06.2010 r. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego, fizyki, chemii, logopedii, rewalidacje, korekcyjno-kompensacyjne; uczniowie objęci zostali doradztwem i opieką psychologiczną, organizowane są warsztaty z .profilaktyki uzależnień. Realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; m. in.: rajd po Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny”, plener malarski, badanie poziomu zanieczyszczeń środowiska, warsztaty matematyczno-ekologiczne w Parku Wiejskim w Raszowej, sejmik ekologiczny, festiwale piosenki, koło informatyczne. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali do kina, teatru, na różnego rodzaju wycieczki. Łącznie w ramach projektu Gmina pozyskała 390 607,00 zł., z czego w 2009 r. wydatkowano kwotę 75 527,42.
 • „Radosna szkoła” - złożony został wniosek w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I Stopnia - „Radosna szkoła” dla wszystkich szkół podstawowych zakładający pozyskanie środków na doposażenie klas lekcyjnych w 2010 r. Szkoła Podstawowa w Leśnicy otrzymała 12.000 zł., zaś Szkoła Podstawowa w Raszowej i Zalesiu Śl. po 6.000 zł – w związku z mniejszą liczbą dzieci w klasach I-III.
 • „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – deklaracja chęci udziału w projekcie złożona została w 2009 r. Projekt pozwoli Gminie - a konkretnie Szkole Podstawowej w Leśnicy – pozyskać specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, które posłużą nie tylko do pracy z uczniami, ale również do kontaktów z ich rodzicami; kontaktów między nauczycielami i uczniami w procesie kształcenia. Warunkiem przystąpienia do projektu jest m. in. zabezpieczenie wkładu własnego na lata 2010-11 w wysokości 15 % wartości projektu – 75 000,00, z czego wynika iż wartość łączna projektu to 500.000 zł.

W roku 2010 odbywały się prace przygotowujące szkołę na przyjęcie sprzętu elektronicznego, głównie prace związane z serwerownią.

 • projekt systemowy pn. „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/11”, realizowany przez GZO skierowany do uczniów PG w Leśnicy w roku szkolnym 2010/11 zakłada realizacje dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych – 55%, zajęć sportowych – 30% oraz zajęć z doradztwa pedagogiczno-społecznego – 15% oraz doposażenie w niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe. Środki uzyskane na realizację projektu: 64.350,00
 • projekt systemowy pn. „Leśniczanie ku przyszłości” realizowany przez GZO skierowany do uczniów klas I-III 3 gminnych szkół podstawowych: w Leśnicy, Zalesiu Śl. oraz Raszowej w roku szkolnym 2010/11 zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci. We wszystkich szkołach organizowane są zajęcia dla dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; z zaburzeniami rozwoju mowy; z zaburzeniami komunikacji społecznej; z wadami postawy; terapeutyczne; rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt zakłada również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe. Środki uzyskane na realizację projektu: 106.280,00
 • projekt pn. „Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom” -  w roku 2010 został złożony wniosek opracowany przez GZO we ścisłej współpracy z dyrektorkami przedszkoli skierowany do wszystkich wychowanków przedszkoli (190 osób, 3 przedszkola główne, 5 przedszkoli zamiejscowych). Projekt uzyskał pozytywna opinię w wyniku procedury odwoławczej i jest realizowany przez GZO w okresie 01.02.2011-31.12.2011. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 27 stycznia 2011 r. na łączną kwotę 499.954, w tym kwota 7.499,31 stanowi wkład własny gminy. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla wychowanków przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica: wydłużenie czasu pracy przedszkoli czynnych 5 godzin o 2 godziny ( przedszkola w:  Zalesiu Śl., Lichyni, Łąkach Kozielskich, Górze Św. Anny, Kadłubcu i Dolnej) , zajęcia logopedyczne, muzyczne, gimnastyczne, plastyczno-techniczne oraz nauka pływania dla 5-6 latków dla wszystkich wychowanków przedszkoli w całej gminie; utworzony zostanie dodatkowy oddział w przedszkolu w Leśnicy oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna tychże przedszkoli. W przedszkolach w: Leśnicy i Raszowej jeden oddział będzie czynny przez okres całych wakacji czyli dodatkowo miesiąc dłużej  w wymiarze zgodnym z zapotrzebowaniem tj. odpowiednio 9,5 oraz 9 godzin dziennie. Całości towarzyszyć będą wycieczki rozwijające kompetencje kluczowe (teatr, muzeum, kino, agroturystyka, piesze rajdy oraz inne) jak również festyny dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

Data: 31.03.2013 r.

DOCSprawozdanie 2012.doc (134,00KB)