Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu "Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia"

"Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia"

Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” realizowanego w ramach zadania publicznego pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach" dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Numer ogłoszenia: 383660-2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zarząd Oświaty, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica, woj. opolskie, tel. 77 4048315, faks 77 4048316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” realizowanego w ramach zadania publicznego pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach" dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: prowadzeniu zajęć logopedycznych w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raszowej oraz Szkole Podstawowej w Leśnicy. Łącznie 90 godzin. Zajęcia będą prowadzone w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do planu zajęć ucznia oraz przewozów, tj. - 7.30 – 16.00.

 

2. Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne;

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym do 13 grudnia 2013 roku  w grupach lub indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem..

b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, list obecności)

c) szczegółowe obowiązki ujęte zostały w zakresie obowiązków, stanowiącym załącznik do SIWZ, który będzie stanowić załącznik do umowy.

Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów. Zajęcia logopedyczne prowadzone będą dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez usprawnienie mowy.

 

Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca zajęć pozalekcyjnych:

 

Część 1. Zajęcia logopedyczne w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy – 15 godzin,

Część 2. Zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim – 15 godzin,

Część 3. Zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raszowej – 15 godzin,

Część 4. Zajęcia logopedyczne Szkole Podstawowej w Leśnicy – 45 godzin.

3. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu pod nazwą: „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” realizowanego w ramach zadania publicznego pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach" dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

4. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę brutto (brutto) - całość zamówienia wynosi 4.500,00 zł Poniżej przedstawiono podział nr części, ilość godzin * stawka godzinowa = kwota zł brutto: Część 1. 15x50,00zł=750,00zł; Część 2. 15x50,00zł=750,00 zł; Część 3. 15x50,00zł=750,00zł; Część 4. 45x50,00zł=2250,00zł;

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówiuzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności: osobą posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu logopedii lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe z zakresu logopedii. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ, 2. pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego). 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika prawo do reprezentacji.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gzo.lesnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Strona internetowa www.bip.gzo.lesnica.pl bezpłatnie, Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać w Gminnym Zarządzie Oświaty ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 r. godzina 09:00, miejsce: Gminny Zarząd Oświaty ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica - pokój kierownika.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą: „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” realizowanego jest w ramach zadania publicznego pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach" dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dot.

 

Leśnica 20.09.2013

Agnieszka Nowak

DOCSIWZ.doc (97,50KB)

DOCZałączniki do SIWZ.doc (92,00KB)