Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek wraz z załącznikami (druk do pobrania nr 1) w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, (tj. dla gminy Leśnica - w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15).

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy w pełnym okresie nauki zawodu/przyuczenia młodocianego.
 3. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego zasadniczej szkoły zawodowej;
 4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 5. Kopię dyplomu, świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
 6. Dokument potwierdzający sposób reprezentowania pracodawcy – w przypadku potrzeby (np. jeżeli pracodawca jest spółką).
 7. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby, np. krótszy okres kształcenia);
 8. Pełnomocnictwo,  jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 9. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; (druk do pobrania nr 2)
 10. Oświadczenie o łącznej wielkości pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, ubiegania  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w powyższym okresie (druk oświadczenia  do pobrania nr 3).

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.

Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania.

Od 1 września 2017 r. pracodawcom, którzy wykształcili młodocianego pracownika oraz spełnili wszystkie niezbędne przesłanki wynikające z przepisów prawa, przysługiwać będzie dofinansowanie zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.) w wysokości:  

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

Nauka zawodu o okresie kształcenia 36  m-cy

8.081,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

254,00 zł
         (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

Pomoc de minimis.

Na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest traktowane, jako pomoc de minimis i udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Zasady udzielania pomocy de minimis określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562).

Korzystanie z pomocy de minimis obwarowane jest limitem kwotowym; kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć 200 tys. EURO w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to czy pomoc przyznana państwu członkowskiemu, jest w całości czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty. Z powołanego zapisu wynika, że podczas obliczania przyznanej już kwoty pomocy de minimis, należy wziąć pod uwagę trzy kolejne lata budżetowe – a więc rok, w którym przyznawana jest pomoc oraz dwa poprzednie lata podatkowe.

Do czasu zmiany obowiązujących lub wydania nowych rozporządzeń wykonawczych, mają zastosowanie załączniki oraz druki z 2010 r. Natomiast rozpatrywanie wniosków następuje w oparciu o nowe  rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Od dnia 01 lipca 2014 roku Pracodawca w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie jest zobowiązany do wypełnienia części B dotyczącej oceny trudnej sytuacji ekonomicznej, ani także nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych. Natomiast zobowiązany jest do wypełnienia części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis (np. refundację z OHP na danego ucznia, na którego składa wniosek)
i wykazania kwoty refundacji. Jeżeli w tabeli Pracodawca wykazał otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis
, powinien dodatkowo wypełnić pkt 1-8, które znajdują się poniżej tabeli.

W przypadku kiedy Pracodawca nie otrzymał pomocy innej niż pomoc de minimis (np. refundacji z OHP) powinien wpisać w części D formularza de minimis „Nie otrzymałem pomocy z OHP na refundację wynagrodzenia młodocianego pracownika” (podając jego imię i nazwisko)

UWAGA

Z dniem 01.07.2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865). Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia od 01.07.2014 r. refundacja z OHP staje się pomocą de minimis. Suma przyznanej Pracodawcy pomocy de minimis z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu 3 lat (pod uwagę bierze się rok bieżący i dwa lata poprzednie).

Sprawy dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w gminie Leśnica  prowadzi i informacji udziela:

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15

tel. 77 - 4048315, fax 77 - 4048316

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją.
 3. Oświadczenie dot. pomocy de minimis.
 4. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (141,00KB)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (28,12KB)
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (44,50KB)
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (27,50KB)
Wyjaśnienia dotyczące stosowania formularza informacji oraz wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis do czasu nowelizacji rozporządzeń Rady Ministrów (2,79MB)
Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (25,70KB)
Karta informacyjna sprawy.doc (63,00KB)

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście – preferowany sposób umożliwiający wstępną weryfikację dokumentów

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od  dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232, z późn. zm.), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania nr 4).

Czas załatwiania

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem kierownika GZO w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017, poz. 622).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
 5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257),
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2016, poz. 1808 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)