Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty zrealizowane

logo_efs_kapital_ludzki.jpeg

Projekty Unii Europejskiej zrealizowane w placówkach od 2007 roku

Nazwa programu UE

Liczba

projektów

Rodzaje projektów wg uszczegółowienia programu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota udzielonego wsparcia

Najważniejsze efekty mające wpływ na kształcenie w gminie

Priorytet II 2.1 a

1

„Szkoła na tak”

254

63 626,00

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

POKL. 9.1.2

1

„Aktywny w szkole”

227

Nieokreślona*

Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.

POKL. 9.1.2

1

„Leśnicka szansa na lepszą przyszłość”

631

390 375,00

Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.

POKL. 9.1.2

1

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego

227

64 350,00

Sprzęt – nowe pomoce dydaktyczne.

POKL. 9.1.2

1

„Nowe technologie”

45

Nieokreślona*

Nowoczesne metody pracy.

POKL. 9.1.2

1

„ Edukacja ku przyszłości”

36

Nieokreślona**

Pomoce dydaktyczne.

POKL. 9.1.2

 

1

" Leśniczanie ku przyszłości"

185

 

106 280,00

 

wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły; możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu: realizacja zajęć rozwijających kompetencje, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wychowawczymi oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów  oraz doradztwa psychologicznego; poprawa jakości kształcenia; doposażenie bazy dydaktycznej szkół

POKL. 9.1.1

1

„Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom”

272

478 975,56

 

-stworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz zapewnienie opieki w dłuższym wymiarze czasowym;

- uatrakcyjnienie zajęć przedszkolnych przez wprowadzanie zajęć specjalistycznych oraz ogólnorozwojowych;

- zmniejszanie różnic w edukacji w mieście i na wsi

POKL 9.1.2

 

1

" Szansa Leśniczan"

198

 

109 913,20

 

wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły; możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu: realizacja zajęć rozwijających kompetencje, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami edukacyjnymi, wychowawczymi oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów  oraz doradztwa psychologicznego; poprawa jakości kształcenia; doposażenie bazy dydaktycznej szkół

POKL. 9.1.1

1

„Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II”

219

126 667,00

 

- objęcie opieką dzieci na terenach wiejskich w dużym wymiarze czasu;

- objęcie pomocą specjalistów dzieci z zaburzeniami mowy oraz wykazujących braki edukacyjne;

- zapobieganie wadom postawy oraz poprawianie kondycji ruchowej dzieci;

POKL. 9.1.1

1

„Uczniowie nasza przyszłością”

188

111 830,00

- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

- ułatwić dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI

- poprawy wyników sprawdzianu przeprowadzanego na koniec VI

POKL. 9.1.2

1

„Uczniowie Leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny”

597

182 750,00

- Wysoki poziom egzaminów zewnętrznych.

- Technologie informatyczne.

MEN 1 "Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia" 415
68 229,00

- przeciwdziałanie uzaleznieniom i wykluczeniu społecznemu

- rozwijanie umiejetności asertywnego zachowania

- promowanie zdrowego stylu życia

POKL. 9.1.2 1 „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” 227 196 272,50

- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnionym dostepie do edukacji

- ułatwienie wyboru dalszej drogi kształcenia

* Kwota nieokreślona – projekt realizowany we współpracy z UŚ w Katowicach

** Kwota nieokreślona – projekt realizowany we współpracy z RCRE w Opolu.